""

Arkitektur, form och design

Region Dalarna har i uppdrag att stärka och synliggöra arkitektur, form och designfrågorna i länet.

Arkitektur, form och design bidrar till hur vi mår och trivs samt hur människor och samhället interagerar med varandra. Utformningen av våra gemensamma platser och de objekt vi omger oss med påverkar oss både i vår vardag och mer subtilt genom att förmedla attityder. De kan locka och bjuda in till delaktighet eller markera gränser och territorier.

Bild och form Dalarna

Bild och form Dalarna har det regionala ansvaret för konst, arkitektur, form och design. Fokus för uppdraget är professionella och samtida uttryck inom bild- och formområdet.

Uppdraget är dels att stödja, främja och utveckla bild- och formområdet i hela länet genom samverkan med aktörer och institutioner på både kommunal, regional och nationell nivå vilket framför allt sker via konsulentverksamheten.

I uppdraget ingår även att förvalta, utveckla och förmedla regionens konstinnehav genom att gestalta verksamheternas lokaler samt att arbeta med konst vid om-, till- och nybyggnationer av regionens fastigheter. Ansvariga för detta är verksamhetsutvecklare och konsthandläggare.

Konsten i våra lokaler

I och i anslutning till regionens lokaler får du ta del av den konstsamling som vi medborgare äger tillsammans. Meningen är att med konst skapa välkomnade och trivsamma miljöer.

Mer om arkitektur, form och design

På samverkanswebben Plus finns information som vänder sig till dig som yrkesverksam kulturskapare eller arrangör.

Samverkanswebben Plus

Dela:

Hade du nytta av informationen?