Basuppdrag

Tillit är en viktig grundsten i en fungerande demokrati. Tillsammans med öppenhet, tolerans och mångfald skapar det ett dynamiskt kunskapssamhälle.

En öppen, fördomsfri och välkomnande attityd, inte minst mot nya kulturer, gör vardagen rik och gör Dalarna spännande och intressant för alla. Region Dalarna vill att allas lika rättigheter och möjligheter ska uppmärksammas och beaktas, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk och socioekonomisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Kulturområdet och folkbildningen ska tillsammans bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor. Alla aktörer med regional finansiering inom kultur- och bildningsområdet omfattas av ett basuppdrag som innebär att efter förutsättningar och uppdrag beakta tre målgrupper och fyra horisontella perspektiv.

Dela:

Hade du nytta av informationen?