Horisontella perspektiv

Aktörer som får regional finansiering inom kultur- och bildningsområdet ska ta särskild hänsyn till fyra horisontella perspektiv.

De horisontella perspektiven är:

1. Inkluderande kultur- och folkbildning

Dalarna ska vara en region som står för mångfald och tolerans. Vi ska särskilt verka för ett inkluderande kultur- och föreningsliv, en inkluderande folkbildning och motverka diskriminering och främlingsfientlighet.

2. Ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Alla har rätt till jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Detta perspektiv ska genomsyra Region Dalarnas samtliga verksamheter. Ett nyckelord är tillgänglighet för alla.

3. Ett jämställt förhållningssätt

Alla, oavsett kön, ska ha likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet, kulturupplevelser och eget skapande. Kulturområdet har goda möjligheter att bidra till ökad jämställdhet och har ansvar ett främja, sprida och fördjupa ett jämställdhetsperspektiv till såväl publik, deltagare som kulturskapare.

4. De globala målen och agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet och dess naturresurser. Vi vill i nära samverkan med länets övriga aktörer föra ner de globala målen till en regional och lokal nivå och sträva efter att de uppfylls.

Dela:

Hade du nytta av informationen?