Magiska Barnarkitekter Foto: Henrik Hansson

Prioriterade målgrupper

Aktörer som får regional finansiering inom kultur- och bildningsområdet ska ta särskild hänsyn till tre prioriterade målgrupper.

De prioriterade målgrupperna är:

Barn och unga

Kultur ska vara en självklar del i barns och ungas vardag. De ska kunna få ta del av många olika konstnärliga uttryck och möjligheter.

  • Region Dalarna, länskulturen och folkbildningen är aktiva parter i arbetet med den regionala strategin ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”.
  • Vi vill, tillsammans med kommunerna och länskulturen, fortsätta att bidra till Elevkulturombuden, där barn och unga ges inflytande över kulturen.
  • Vi och länskulturen ska, i samverkan med kommunerna, folkbildningen och föreningslivet, vara dörröppnare för barn och unga till nya kulturyttringar och se till att de bli mer delaktiga.
  • Vi ska stimulera till lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länskulturen, särskilt när det gäller kultur i skolan.
  • Vi vill etablera och stödja samverkan mellan olika yrkesgrupper i kommunerna för att främja de små barnens språkutveckling.

Äldre

Region Dalarna vill:

  • I samverkan med länets kommuner satsa mer på en rik fritid med mycket kultur för de äldre.
  • Bidra till att Dalarnas äldre befolkning i större omfattning kan ta del av och själva vara aktiva i länets kulturutbud.

Nationella minoriteter

Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer har lagstadgad rätt att behålla sin kultur och sitt språk. Region Dalarna vill:

  • Föra en aktiv dialog och söka samarbeten med de nationella minoriteterna och få till erfarenhetsutbyten mellan förvaltningskommunerna.
  • Erbjuda ett kulturutbud för och av de nationella minoriteterna i allmänhet och sverigefinnar och samer i synnerhet. Detta med stöd från folkbildningen, länskulturen och civilsamhället.
  • Öka majoritetssamhällets medvetenhet och kunskap om de nationella minoriteternas villkor.

Dela:

Hade du nytta av informationen?