Samverkan med kommunerna

Samverkan mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarna är central för att genomföra den regionala kultur- och bildningsplanen.

Dalarna består av femton kommuner där det år 2017 bodde 285 000 invånare. Kommunerna är små, skogarna och avstånden stora. Av de femton kommunerna har tretton färre än 30 000 invånare, varav tre färre än 10 000 invånare. Falun och Borlänge har tillsammans nära 110 000 invånare, och pekas i Dalastrategin ut som regionens motor.

I kommunerna utgör kultur och folkbildning sällan ett eget politikområde utan ingår oftast i en förvaltning tillsammans med samhällsplanering, utbildning eller fritid. På förvaltningsnivå i de mindre kommunerna hanterar ofta ett fåtal tjänstepersoner flera ansvarsområden. I de lite större kommunerna finns fler specialiserade kompetenser inom kulturområdet förutom den lagstadgade biblioteksverksamheten. Genom denna står kommunerna för den största andelen av den offentligt finansierade kulturen i Dalarna.

Kommunerna i Dalarna spelar en central roll i genomförandet av den regionala kultur- och bildningsplanen och Region Dalarna vill på samma sätt vara en medspelare i kommunernas utvecklingsplaner, särskilt inom kultur- och bildningsområdet. Sedan Dalarna inträdde i kultursamverkansmodellen år 2012 finns en växande gemensam kunskap om regionens och kommunernas olika perspektiv och en tilltagande samsyn på gemensamma utmaningar.

Region Dalarnas samverkan med länets kommuner sker genom överenskommelser och forumet Regional kulturdialog. Överenskommelserna är viktiga dialogverktyg och har stimulerat samtalen dels mellan kommunerna, länskultur och folkbildning, dels inom kommunens egen organisation. I överenskommelserna har särskilda samverkansområden pekats ut med olika hög konkretionsgrad. Dialogerna är ett viktigt forum för så väl politiker som tjänstepersoner att löpande lära om aktörernas olika perspektiv, diskutera och identifiera möjliga samverkansytor samt följa upp hur arbetet kring prioriteringarna i planen fortlöper.

Utvecklingsmöjligheter 2019-2022

Under de närmaste åren vill Region Dalarna utveckla samverkan med dalakommunerna genom att:

  • stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden,
  • att Falun och Borlänge tar ett större gemensamt ansvar för länskulturen och
  • bidra till nya fristäder i Dalarna.

Ingångna kommunöverenskommelser för 2019-2022 

Avesta kommun (pdf, 4 sidor)
Borlänge kommun (pdf, 4 sidor)
Falu kommun (pdf, 3 sidor)
Gagnefs kommun (pdf, 3 sidor)
Hedemora kommun (pdf, 3 sidor)
Leksands kommun
Ludvika kommun (pdf, 4 sidor)
Malung-Sälens kommun
Mora Kommun (pdf, 4 sidor)
Orsa kommun (pdf, 4 sidor)
Rättviks kommun (pdf, 4 sidor)
Smedjebackens kommun (pdf, 4 sidor)
Säters kommun (pdf, 2 sidor)
Vansbro kommun (pdf, 4 sidor)
Älvdalens kommun (pdf, 4 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?