Prioriterade utvecklingsområden

I kultur- och bildningsplanen finns ett antal prioriterade utvecklingsområden:

1. Stärka kreativa och kulturella näringar

Vi vill stimulera insatser för företagande inom kreativa och kulturella näringar. Vi vill också ta fram en strategi tillsammans med branschen och offentliga aktörer, för att få filmbolag att förlägga sina inspelningar till Dalarna.

2. Stärka kulturens och bildningens bidrag till ett hälsofrämjande arbete

Vi ska i bred samverkan med andra aktörer fortsätta att utveckla det hälsofrämjande arbetet i Dalarna.

3. Ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom kultur- och bildningsområdet

Den digitala delaktigheten måste stärkas så att alla kan göra sin röst hörd i samhället. Detta arbete vill vi främja i nära samverkan med biblioteken och folkbildningen. När det gäller föreningslivet vill vi stödja aktörernas egna initiativ till digital utveckling. Vi vill också särskilt understödja en digital omvandling inom länskulturinstitutionerna, Musikkonservatoriet och folkhögskolorna som kan möjliggöra nya arbetssätt och metoder.

4. Fördjupa samarbetet med högre utbildning och forskning

Vi vill fördjupa vår samverkan och stimulera till fler samarbeten, främst med Högskolan Dalarna och stärka kopplingen mellan högskola och folkbildning.

5. Stärka arrangörsledet och öka tillgången på tillgängliga scener i länet

Vi vill verka för att tillgängliggöra, sprida och utveckla professionell scenkonst i form av musik, teater och dans i hela länet. Lokala arrangörer och tillgängliga scener är mycket betydelsefulla i detta arbete. I nära dialog med Musik i Dalarna kommer vi att fortsätta arbeta för ett nytt konserthus.

6. Öka tillgängligheten till länets kulturutbud genom kollektivtrafiken

Vi vill, i dialog med kollektivtrafiken, kommuner och civilsamhälle, undersöka hur länets rika kulturutbud ska kunna nås av ännu fler. Vi vill också fortsätta vidareutveckla kulturbussen som vi tillsammans med Dalatrafik erbjuder länets förskolor och grundskolor.

7. Säkerställa det immateriella kulturarvets styrka och utveckling i länet

Slöjd, hantverk, konsthantverk, folkmusik och folkdans är kunskapstraditioner som överförs från en generation till en annan. Vi vill genomföra en så kallad SWOT-analys och ta fram dess styrkor, svagheter, möjligheter och risker så att det kan utvecklas och förvaltas inför framtiden.

8. Utreda spelkulturen som ett nytt möjligt regionalt verksamhetsområde

Vi vill kartlägga spelkulturens omfattning (främst interaktiva och digitala spel, men inte spel om pengar) och ta reda på vilken roll Region Dalarna ska ta inom området framöver.

Dela:

Hade du nytta av informationen?