Stöd till kulturutövare vars verksamhet påverkas av covid-19

Region Dalarna följer noga utvecklingen inom kulturområdet under den pågående coronapandemin. Kulturutövare inom alla kulturområden påverkas. På denna samlingssida finner du aktuell information, bland annat vilka stöd som finns att söka och vem som kan söka dem. Sidan uppdateras löpande.

Vi uppmuntrar kulturskapare i länet att söka aktuella medel så snart som möjligt.

För frågor kring regionala stöd, kontakta Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg vid kultur- och bildningsförvaltningen.
Telefon: 070-539 74 17
E-postadress: theresia.jensen@regiondalarna.se

Nya nationella Krisstöd för Kultursektorn - sök nu!


Regeringen har tillsatt nya medel för att kompensera kultursektorn med hänsyn till pandemin.

Här finns mer information om olika stöd att söka

Kulturaktörer, föreningar och företag kan söka ekonomiskt stöd för intäktsbortfall och merkostnader som uppkommit på grund av pandemin.

Första utlysningen

 • Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang. Ansökningsperiod 15–27 oktober
 • Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar. Ansökningsperiod 15–28 oktober
 • Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: konserter. Ansökningsperiod 15–29 oktober

Andra utlysningen

 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: Bildkonst, museer, litteratur med mera. Ansökningsperiod: 22 oktober-3 november
 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst. Ansökningsperiod: 22 oktober-4 november
 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: musik. Ansökningsperiod: 22 oktober-5 november

Verksamheter inom Samverkansmodellen kan inte ta del av denna utlysning.

Enskilda utövare kan söka krisstipendium Konstnärsnämnden Ansökan är öppen 8-22 oktober 2020.

Projekt- och verksamhetsstöd

Region Dalarna kommer inte kräva återbetalning för de projekt- eller verksamhetsstöd som beslutats eller delats ut på regional nivå.

För att skapa en överblick av de verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna för kulturverksamheter och kulturskapare pågår just nu en kartläggning. 

Vi välkomnar dialog utifrån nuvarande och kommande behov, samt förändringar i verksamhets- och tidplaner.

 

Utlysning för yrkesverksamma, fria kulturskapare

För att stötta länets yrkesverksamma, fria kulturskapare och ge medborgarna möjlighet att uppleva kultur under pandemin gör Region Dalarna en särskild utlysning. Kulturskapare kan söka bidrag till kulturaktiviteter som kommer medborgare i länet till del.

Utlysningen är stängd. Följande har erhållit uppdrag inom utlysningen:

Lista utlysning (pdf, 1 sida)

 

Utlysning hemmaresidens bild och form

Utlysningen är stängd och beslut är fattat. Bild och form Region Dalarna har nu utsett fem yrkesverksamma inom bild- och formområdet som beviljas var sitt hemmaresidens á 20 000kr.

De fem beviljade hemmaresidensen är:

 • Marieta Toneva som har sökt för att skaffa grundläggande kunskaper om formtagning och gjutning och för att bredda sin konstnärliga kompetens. Kunskaper som hon ser kommer att komma till nytta i hennes framtida konstnärliga praktik.
 • Lisa Hellrup vill arbeta fram en porslinsgjutmassa som underlättar hennes arbete med växtdelar och som tillåter de olika delarna att sammanfogas till en enhet och i det fortsätta utveckla sitt konstnärskap.
 • Gabriel Jonsson vill utforska sin nya hembygd genom att skapa reliefer i lera där han gestaltar platsens berättelser i nutid och historia.
 • Anna Linnea Liljeholm vill arbeta experimentellt med screentryck på ett måleriskt och tecknande vis och frigöra tekniken från sina förutbestämda användningsområden för att bli ett användbart verktyg i hennes konstnärskap.
 • Fredrik Svensson vill fördjupa sin handaskicklighet bysnickar-style, genom att slöjda en låda från en trädindivid flera gånger. Varje låda innehåller historien om trädet och hur just det blev till just den lådan.

 

Utlysning skissuppdrag takplattor till vårdmiljöer

Bild och form Dalarna ger skissuppdrag till fem bild- och formkonstnärer/illustratörer, i huvudsak verksamma i Dalarna, för att ta fram unika motiv för takplattor till vårdmiljöer. Bild och form Dalarna vill genom utlysningen bidra med givande blickpunkter i form av händelser, historier, världar eller mönster att placera i tak i Region Dalarnas vårdmiljöer.

Utlysningen är stängd och beslut är fattat.

 

Utlysning från Länsbiblioteket Dalarna - "Dalaförfattare i närbild"

Region Dalarna genom länsbibliotek Dalarna vill med utlysningen ge författare i länet möjlighet att sprida information och inspirera allmänheten i Dalarna att ta del av Dalarnas författarskap. Utlysningen ger också en möjlighet för litteraturskapare att verka inom sitt yrkesområde, trots den konstaterat svåra situation som råder inom området på grund av coronapandemin.

Utlysningen är stängd.


Nationellt ekonomiskt stöd 

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor till kulturen för aktörer som förlorar intäkter till följd av covid-19. Stöden handläggs på nationell nivå och kan sökas av kulturverksamheter och kulturskapare över hela Sverige.

 • Huvuddelen av medlen - 370 miljoner kronor - kommer fördelas av Statens kulturråd. Dessa medel ska gå till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller som drabbas av merkostnader till följd av att evenemang skjuts upp.

 • Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen.

 • Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor.

 • Sveriges Författarfond ska fördela 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.


Nämnden för hemslöjdsfrågor gör extra projektutlysning

Nämnden för hemslöjdsfrågor gör en extra utlysning av projektmedel juni-oktober 2020 riktad till professionella utövare inom slöjd och hantverk. Nämnden för hemslöjdsfrågor vill genom en extra utlysning av projektmedel stötta professionella utövare inom slöjd och hantverk i att arbeta med fördjupning och utveckling av immateriellt kulturarv i en samtida kontext. För att handläggning och utbetalning ska gå så snabbt som möjligt finns endast möjlighet att söka ett fast belopp om 30 000 kr. Projektmedlen riktar sig till mindre och avgränsade projekt som ryms inom den begränsade ekonomiska ramen. Projektet ska genomföras under perioden juni-oktober och redovisas senast 1 november.

Ansökan och mer information om nationellt stöd

Svenska kulturrådet
Stödet kan sökas från tisdagen den 28 april. Beslut beräknas kunna tas i mitten av juni.

Läs mer på Svenska kulturrådets hemsida


Svenska filminstitutet
Ansökningstiden har gått ut. 
Läs mer på Svenska filminstitutets hemsida

Konstnärsnämnden
Stödet kan sökas från tisdagen den 28 april kl. 10.
Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida

Sveriges författarfond
Ansökningstiden har gått ut. 
Läs mer på Sveriges författarfonds hemsida

Nämnden för hemslöjdfrågor
Ansökan är öppen mellan 15 - 31 maj. Besked till samtliga sökande kommer senast den 15 juni 2020. Projektperioden sträcker sig från juni till oktober 2020.

Läs mer på Nämnden för hemslöjdfrågors hemsida

Dela:

Hade du nytta av informationen?