Infrastruktur

Region Dalarna samverkar med Trafikverket, andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringsliv kring den långsiktiga nationella och regionala planeringen av vägar, järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik.

Arbetet med infrastrukturplanering ska skapa goda förutsättningar för gods- och persontransporter. Vår uppgift är att upprätta en regionplan för transportinfrastruktur. Vi ska även påverka hur de nationella medlen ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder.

En viktig del av arbetet är även att samordna infrastruktur- och trafikeringsåtgärder med våra grannlän så att kollektivtrafiken kan bidra till en regionförstoring. Regionförstoring innebär att utöka invånarnas möjligheter att arbeta och studera i ett större geografiskt område då kommunikationerna i området byggs ut.

Enligt Dalastrategin lever Dalarna i aktivt utbyte med omvärlden. Det utbytet underlättas av ständigt förbättrade kommunikationer. Närheten till de nationella och internationella marknaderna är nödvändig för länets tillväxt och överlevnad.

Nationell plan för transportsystemet

Den nationella planen för transportsystemet upprättas av Trafikverket och fastställs av regeringen. Den senast fastställda planen gäller för perioden 2018–2029.

Plus

Är du samarbetspartner eller nyfiken på att veta mer?

Mer om infrastrukturplanering

Dela:

Hade du nytta av informationen?