Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar 2020-2022

Service BID är ett pilotprojekt som testade samt utvecklade lösningar för lokal kommersiell service i Svärdsjö, Grängesberg och Sollerön.

Pilotprojektet "Service-BID - Levande orter med smarta servicelösningar" har under 18 månader testat om BID-modellen är en framgångsrik metod för utveckling av lokala servicelösningar på landsbygden. BID står för Business Improvement District och är en platsutvecklingsmodell som vanligtvis används i stadsmiljöer. För att se om BID-modellen kan bidra till att utveckla tillgängligheten till kommersiell service på landsbygden har orterna Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö testat modellen under 18 månaders tid, mellan perioden 1 mars 2020 till 30 september 2021.

Den 9:e september 2021 diplomerades projektets tre orter Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö för att ha genomfört med ett godkänt resultat BID-modellen. Projektet har visat att BID-modellen fungerar på landsbygden. Dels genom det strukturerade arbete som modellen bidragit till på orterna, men också då allt fler har valt att engagera sig i det lokala utvecklingsarbetet. På samtliga orter har man upplevt ett stärkt samarbete med kommun och näringsliv samtidigt som också tillit och samverkan ökat när gemensamma analyser och målbilder arbetats fram under processen.

Under projektets gång har respektive ort tagit fram en nulägesanalys samt en professionell affärsplan med tillhörande handlingsplan och byggt upp en samverkansorganisation som kommer att leda det fortsatta arbetet efter projektets slut. Efter genomförd BID-modell finns idag samverkansorganisationer på samtliga tre orter där kommuner och näringsliv finns representerade. I några av orterna har helt nya organisationer bildats, i andra har befintliga organisationer kompletterats med representanter från företag och offentlig sektor.

Resultatet av projektet blev att de tre deltagande orterna valde att arbeta indirekt och långsiktigt med insatser för att stärka den kommersiella servicen. Nya koncept togs fram för att nyttja besöksnäringen till att öka köpkraften och göra ortens servicepunkt till den naturliga mötesplatsen för boende och besökare samt dra nytta av stora genomfartsleder för att få förbiresande att stanna till. Att förbättra utbud, gestaltning och förvaltning av platser och den offentliga miljön identifierades som avgörande för att hantera effekter av en minskad befolkning och nya e-handelsbaserade köpmönster. En handbok har tagits fram i projektet för att underlätta genomförande av framtida Service-BID på landsbygden och sprida erfarenheter från projektet.

Vad är BID?

BID är en strukturerad samverkan mellan offentliga och ideella aktörer inom ett geografiskt eller tematiskt avgränsat område för att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv.

Arbetet med BID drivs av en BID-manager som tillsammans med näringsliv, organisationer, politiker och tjänstemän tar fram kunskap om lokala förhållanden (nulägesanalys). Därefter utarbetar de lokala aktörerna tillsammans en affärsplan för att kunna förverkliga sina utvecklingsidéer. Genom samfinansiering mellan offentlig och privat och i det här sammanhanget även ideell sektor, skapas ekonomiska möjligheter för genomförandet.

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Region Dalarna och kommunerna Mora, Ludvika och Falun. Projektet genomförs i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna.

Film - Service BID-Levande orter

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Film - Service BID-Levande orter - syntolkad

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Dela:

Hade du nytta av informationen?