Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Nytt stöd för omställning

Region Dalarna kan nu erbjuda en ny typ av stöd till företag som på grund av pandemin har behov av omställning. Erbjudandet heter affärsutvecklingscheckar React, mer detaljerad information finns längre ner på sidan.

Viktigt att veta om företagsstöd

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Dalarna. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Region Dalarna kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Dalarna har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Dalarna.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.
 • Resultatbudget ska bifogas med ansökan.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Dalarnas budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas med ansökan. Investeringar över 615 312 kr skall konkurrensutsättas. Skriftlig offertförfrågan ska ställas till minst två potentiella leverantörer, svar skall bifogas med ansökan om stöd.
 • Stödet är delfinansierat med EU-medel vilket medför krav på speciell dokumentation och allmän informationsskyldighet.

Regelverk
Gällande svensk förordning: SFS 2015:210 och SFS 2015:211. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Ansökan lämnas in elektroniskt via "Min ansökan". Ansökan ska lämnas in innan investeringen påbörjas. I samband med att ansökan skickas in elektroniskt ska också någa bilagor fyllas i och skickas in. Läs bilagor och intyg först, som är en checklista på vad som ska bifogas. Ansökningarna hanteras i dialog med sökande och beslut fattas utifrån de medel som finns tillgängliga.

Alla våra stöd kan sökas löpande fram till 2021-12-31.

Affärsutvecklingscheckar React

Region Dalarna kan nu erbjuda en ny typ av stöd till företag som på grund av pandemin har behov av omställning. Erbjudandet heter affärsutvecklingscheckar React och finns att söka inom olika tematiska områden.

Läs mer om Affärsutvecklingscheckar React

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet ENCOM II kan ge stöd till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Stöd kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Projektet ENCOM II drivs under perioden 2018-2022 och är ett så kallat "ramprojekt" för företagsstöd. Stöden finansieras med en blandning av regionala utvecklingsmedel som Dalarna får från nationellt håll och med EU-medel som kanaliseras via Regionala strukturfonden med Tillväxtverket som förvaltare. Tack vare denna satsning så kan mer stöd ges till utveckling av företagandet i Dalarna.

Målet är att bidra till målet om en "koldioxidsnål ekonomi" och att skapa nya arbetstillfällen.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor och ha verksamhet i länet. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vilka energiåtgärder kan man söka stöd för?

 • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparats.
 • Investeringar som gör att man kan producera mer med samma mängd energi.
  Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
 • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster(miljöteknik) Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

  Insatserna ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Inom villkoren för stödtyperna har företag möjlighet att ansöka om stöd genom detta projekt.

Investeringsstöd till företagsutveckling
Konsultcheck
Mikrostöd
Regionalt investeringsstöd
Samverkansprojekt

Slutligt beviljade stöd inom ENCOM II

Bjursås mekaniska verkstad AB
Boggs mekaniska AB
Bröderna Östensson AB
Dala Massivträ AB
Dala Plåtteknik AB
Gis Gagnefs Industrisnickerier AB
InnoSat Communikation AB
JLM Healty Homes AB
Olsson och Jansson i Nås AB
Rälta Snickerifabrik AB
Sterners Specialfabrik AB
Stjärnsunds Svetsmekano AB
Svenska Husgruppen AB
Svenska Krämfabriken
Svetslego AB
Säters snickerifabrik AB
VIQMA system AB
Västerdalarnas mekaniska Industri AB
Wåhlins Skärteknik AB

Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag och bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Konsultcheck kan sökas av företag över hela länet. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Hur stort är stödet?

Högst 150 000 kronor.

Vad kan du söka stöd för?

Enbart externa konsultinsatser, t ex:

 • Ökad försäljning/marknadsplan
 • Utvidgad marknad/exportförsäljning
 • Produktutveckling
 • Organisationsanpassning för tillväxt
 • Styrelseutbildning eller förstärkning

Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden.

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

Ansök om konsultcheck

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Vem kan söka mikrostöd?

Stödet kan sökas av nystartade företag, som är högst fem år gamla och har max fem anställda. Syftet med mikrostöd är bland annat att ge en lite generösare behandling av mindre investeringar i små, nystartade företag.

Hur stort är stödet?

Mikrostöd ges till mindre investeringar på mellan 20 000-60 000 kronor. Stödet kan uppgå till max 50 procent av investeringen och kan bara lämnas en gång per företag. Mikrostöd kan sökas i hela länet. Verksamheten ska också bedömas bli lönsam på sikt och sysselsättningen varaktig.

Vad kan du söka stöd för?

 • maskiner
 • inventarier som är unika för verksamheten. Stöd ges inte till inventarier som kan användas för eget bruk, som t. ex. datorer och mobiltelefoner.
 • marknadsföring
 • produktutveckling
 • design
 • kompetensutveckling

Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden.

Läs mer om encom2020

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs-, trädgårdsföretag eller förädling av livsmedel. Företag inom denna näring hänvisas till:

utveckling av landsbygder (lansstyrelsen.se)

Företag inom fiske- och vattenbruksverksamhet hänvisas till:

Havs- och fiskeriprogrammet (jordbruksverket.se)

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Region Dalarna inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Stöd till dagligvarubutiker i glesbygd är ett undantag, och dessa kan söka stöd till kommersiell service.

Film

Film om mikrostöd (youtube)

Filmen finns på svenska, engelska, tigrinja, somaliska, dari och arabiska.

Ansök om mikrostöd

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Broschyrer om mikrostöd

Broschyr mikrostöd Svenska (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Engelska (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Arabiska (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Somaliska (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Tigrinja (pdf, 12 sidor)

Broschyr mikrostöd Dari (pdf, 12 sidor)

Alla regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag. Regionalt investeringsstöd kan sökas i hela länet, förutom i Falun och Borlänges tätorter.

Hur stort är stödet?

Bidraget varierar beroende på i vilket stödområde företaget verkar, ägarförhållande och storlek, samt typ av investering och hur finansieringen ser ut. Region Dalarna beslutar om investeringar upp till 25 miljoner kronor och Tillväxtverket beslutar om investeringar som överstiger 25 miljoner kronor.

Typ av investering
Maskiner, utrustningar, byggnader, immateriella investeringar t ex patent och licenser

Små företag
Stödområde A: max 35 %
Stödområde B: max 30 %

Med små företag avses färre än 50 anställda. Med medelstora företag avses färre än 250 anställda. Maxregler finns för omsättning och/eller balansomslutning.

Medelstora företag
Stödområde A: max 25 %
Stödområde B: max 20 %

Stora företag och koncerner
Stödområde A: max 15 %
Stödområde B: max 10 %

Stora företag och koncerner: stöd får endast beviljas för investeringar till förmån för ny ekonomisk verksamhet. Stora företag som enligt EU-definitionen inte är små- och medelstora företag. Detta innebär att stöd till stora företag endast får beviljas om investeringen syftar till antingen en nyetablering av en verksamhet eller till att man på en befintlig anläggning investerar i en ny verksamhet som inte är samma - eller en liknande - verksamhet som tidigare utförts vid anläggningen.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan få stöd till "hårda" investeringar. Hårda investeringar är till exempel:

 • byggnader
 • maskiner
 • inventarier

 Mjuka investeringar är till exempel:

 • patent
 • licenser

Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden.

Du kan inte få bidrag för till exempel:

 • driftskostnader
 • reinvesteringar
 • eget arbete
 • inköp av fordon, byggnader, företag, konkursbon
 • leasingkostnader

Var kan jag söka?

 Inom stödområde A, som omfattar

 • Älvdalen
 • Orsa
 • Malung
 • Vansbro
 • Mora

 Stödområde B

 • Ludvika
 • Smedjebacken
 • Avesta
 • Hedemora
 • Rättvik
 • Leksand
 • Gagnef
 • Säter
 • Falun (utom tätortsområde)
 • Borlänge (utom tätortsområde)

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2015:211. Stödformen omfattas av EU:s gruppundantag för regionala stödinsatser (EU) nr 651/2014.

Ansök om regionalt investeringsstöd

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Vem kan söka samverkansprojekt?

Företag som samverkar med andra företag kan söka stöd. Samverkan ska omfatta minst tre fristående företag. Det projekt som genomförs ska skapa mervärde som annars inte skulle uppstå, och vara tidsbegränsat.

Till vad?

Stöd får lämnas för kostnader för till exempel

 • produktutveckling
 • marknadsföring
 • kompetensutveckling

Dock inte för kostnader som avser företagets normala drift.

Hur mycket stöd kan jag få?

Max 50 % av de stödberättigade kostnaderna. Bidraget är maximerat till 1,8 mkr per företag under en treårsperiod.

Ansök om samverkansprojekt

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Investeringsstöd

Ett av de regionala företagsstöden för en hållbar tillväxt och balanserad regional utveckling är investeringsstöd till företagsutveckling. Det riktar sig till investeringar i privatägda små och medelstora företag i hela länet. Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor.

Vem kan söka?

små och medelstora företag, det vill säga:

 • färre än 250 anställda
 • antingen en årsomsättning på högst 50 miljoner Euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner Euro per år.
 • Du som har ett privatägt litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor och ha verksamhet i länet.

Hur stort är stödet?

Bidragsprocenten varierar utifrån behov, men ett företag kan under en treårsperiod få maximalt 1,8 miljoner kronor i bidrag.

Villkor för investeringsstöd

Varje ansökan prövas individuellt, där vi bedömer:

 • om verksamheten bedöms bli lönsam
 • om varaktig sysselsättning kan skapas
 • om konkurrensförhållande påverkas
 • om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stödet

Vad kan du söka stöd för?

Exempel:

 • byggnader
 • maskiner
 • inventarier
 • produktutveckling
 • marknadsföring (extra åtgärder)

Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden.

Begränsningar

Stöd beviljas inte till:

 • reinvesteringar eller driftskostnader, t ex inköp av ny maskin när den gamla är utsliten
 • marknadsföringskampanj som normalt genomförs i verksamheten
 • köp av fastigheter, företag, konkursbon eller fordon
 • leasing
 • avbetalningskontrakt (godtas inte som finansiering)
 • eget arbete
 • driftskostnader

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210 och SFS 2015:211. Stödformen omfattas av EU:s regler för försumbart stöd (EU) 1407/2013.

Ansök om Investeringsstöd till företagsutveckling

Till Min ansökan (tillvaxtverket.se)

Glöm inte att bifoga följande dokument till din ansökan:

Intyg om försumbart stöd (word, 2 sidor)

Om ni söker företagsstöd som överstiger 500 000 kr behöver ni även skicka med blanketten Förslag till kontrollant vid företagsstöd (pdf, 1 sida)

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i landsbygder. Hos Region Dalarna kan man söka hemsändningsbidrag, servicebidrag och särskilt driftstöd.

Läs mer om stöd till kommersiell service

Söker du startkapital till ditt bolag? DalaCapital vill bidra till att fler innovativa bolag startas och utvecklas framgångsrikt i Dalarna. Därför investerar de i bolag med stor potential i tidig fas, så kallad såddfas. Investeringsbeloppet är 100-500 tkr.

Läs mer om DalaCapital

Bär du på en idé som du vill förverkliga? Vill du utveckla ditt företag på ett smart och hållbart sätt? Eller söker du finansiering för att kunna ta ditt företag till nästa nivå? I denna digitala broschyr har vi samlat kontaktuppgifter till aktörer som ger dig råd och stöd, oavsett vilken fråga det gäller. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?