Affärsutvecklingscheckar React

Region Dalarna kan nu erbjuda en ny typ av stöd till företag som på grund av pandemin har behov av omställning. Erbjudandet heter affärsutvecklingscheckar React och finns att söka inom olika tematiska områden.

Målgrupp för insatsen är små och medelstora företag i Dalarna. Företagen ska ha en överlevnadsförmåga, god omställningsförmåga och möjlighet att komma starkare ur krisen genom att satsa på utveckling, förnyelse och innovation. Stödet är inte riktat till företag som befinner sig i en likviditetskris. Ansökan kan göras löpande fram till 30 juni 2022, insatserna ska vara genomförda och slutredovisade ett år efter beslut.”

Vid prioritering premierar vi företag som satsar på jämställdhet och mångfald.

Följande kriterier gäller för målgruppen:

 • Företag med befintlig verksamhet
 • Företag med marknad som är större än Dalarna
 • Omsättning 1-300 Mkr
 • Antal anställda 1-249, varav minst en person arbetar 100%
 • Företaget ska ha en god överlevnadsförmåga och resurser för att fullfölja satsningen
 • Företag inom handel kan inte söka dessa checkar (för information om andra möjligheter, ta kontakt med ditt näringslivskontor)  

Tematiska områden:

 • Digital omställning (se exempel nedan)
 • Internationalisering/ny nationell marknad (se exempel nedan)
 • Grön omställning (se exempel nedan)
 • Strategisk omställning (se exempel nedan)

Insatser för att stärka företagens digitala omställning:

 • Ta fram en digital strategi
 • Identifiera nya affärsmodeller
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer
 • Automatisering av interna processer (tex fakturering och orderhantering)
 • Automatisering av mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (ex robotisering och produktionsuppföljning)

Insatser för att stärka företagens internationalisering och/eller hitta ny inhemsk marknad.
Det kan vara genom att en extern resurs, eller en projektanställd:

 • Förbereder en internationalisering strategiskt
 • Gör marknadsundersökningar
 • Anpassar produkter, tjänster eller marknadsmaterial
 • Söker och utvärderar partner och skapar avtal
 • Säkerställer hållbara leverantörskedjor till företaget
 • Utreder frågor kopplade till Brexit eller andra marknader utanför EU
 • Utreder och minimerar klimatpåverkan från en exportsatsning

Insatser för att stärka företagens arbete med grön omställning:

 • Kartlägga förutsättningar och möjligheter med en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell
 • Genomföra insatser för en grön omställning
 • Hållbarhets- och produktlivscykelanalys
 • Anpassa och utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering

Insatser för strategisk omställning:

 • Skapa nya värdeerbjudanden för kunden
 • Utveckling/omställning av affärsmodell

Storlek på affärsutvecklingscheck:

 • 20 000 - 250 000 kr
 • Egen insats från företaget 20% (kontanta medel)

När du söker affärsutvecklingscheck: 

 • Bifoga offert från konsult med relevant kompetens och erfarenhet
 • Påbörja inte insatsen innan ansökan är inskickad
 • Vid ansökan över 50 000 kr bifoga dokumentet Intresseanmälan (word, 4 sidor)

När insatsen är avslutad ska du redovisa:

 • Fakturkopior samt betalningsunderlag
 • Vid ev. projektanställning ska kopia på anställningsbevis, CV, lönespecifikationer samt tidsredovisning bifogas.
 • Slutrapport för uppföljning.

Hur går det till att söka checkarna?

Ansökan görs via Min Ansökan (tillvaxtverket.se)

Följ handboken till ansökan om Affärsutvecklingscheck för mer information (pdf, 15 sidor)

Se dokument: ”Bilagor och intyg till ansökan” för mer information om vilka bilagor som ska skickas med.

Utbetalning av beviljad affärsutvecklingscheck

Har du blivit beviljad stöd och vill ansöka om utbetalning görs detta via Min Ansökan. I samband med ansökan om utbetalning ska följande bifogas:

 • Kopior av fakturor från leverantörer samt betalningsbevis från bank.
 • Lönespecifikationer för ev. projektanställd
 • För projektanställning skall anställningsbevis och CV bifogas tillsammans med första utbetalning.

Observera att ansökan om utbetalning ska vara undertecknad alternativt signerad elektroniskt av behörig firmatecknare. Om ansökan inte signeras elektroniskt skall alltid missivbrev skickas till:

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Märk kuvertet med Affärsutvecklingscheck, Regionala utvecklingsförvaltningen.

 

Bild av logotypen Med medfinansiering från tillväxtverket

EU_logga.jpg

Dela:

Hade du nytta av informationen?