Innovation och forskning

Smart specialisering i Norra Mellansverige är ett EU-finansierat projekt som startade i april 2016 och avslutas i mars 2018. Projektet drivs och samordnas av gemensamma projektresurser, som fysiskt är placerade på Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Aktörer bakom Smart specialisering i Norra Mellansverige

Region Dalarna, Högskolan i Dalarna, Region Värmland, Karlstad universitet, Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Satsningen leds av regionala utvecklingsstrategier och samverkans- och innovationsansvariga vid lärosätena. Arbetet genomförs i nära samverkan med klusterorganisationerna i Norra Mellansverige, forskarmiljöer och de science parks/innovationsparker som finns i regionerna. Projektet har kontinuerlig samverkan och erfarenhetsutbyte med andra regioner som driver motsvarande innovationsarbete.

Gemensam länsöverskridande satsning

Regionerna har var för sig arbetat fram sin egen regionala forsknings- och innovationsstrategi RIS3, i nära samarbete med regionernas lärosäten Karlstad Universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Centralt för smart specialisering är att det finns en stark och tydlig koppling mellan forskning och entreprenörskap. Samverkan är grundstenen i innovationsstödsprocessen. Regionala aktörer som kan stödja ett sådant arbete är utöver region och lärosäte, science parks/teknikparker, företagskluster och andra nätverk för företagsutveckling.

Dalarna, Gävleborg och Värmland är i olika skeden av arbetet med att implementera smart specialisering i det regionala utvecklingsarbetet. Regionerna och lärosätena kan därmed dra stor nytta av varandras erfarenheter och sprida kunskaperna vidare. Ett viktigt mål som länsöverskridande projekt är också att företagen i Norra Mellansverige ska få tillgång till en större och bredare arena att utvecklas på genom fler kontakter och samarbetspartners, såväl andra entreprenörer som forskare. Både under och efter att projektet är slut.

Erfarenheter av tidigare samarbetsprojekt för klusterutveckling

Regionerna och företagsklustren i Norra Mellansverige har en god tradition av samarbeten och utbyten sinsemellan, inte minst genom de så kallade SLIM-projekten under 2007-2013, en regionalfondssatsning som handlade om att utveckla klustersamverkan och klustrens roll i den regionala utvecklingen.

Kompetens + samarbete + resurser = innovation

Region Dalarna har det regionala ledarskapet för att skapa hållbar utveckling och en attraktiv region. I den rollen företräder Region Dalarna regionala intressen, skapar samarbeten mellan aktörer, leder, samordnar och koordinerar utvecklingsprocesser i länet.

En sådan utvecklingsprocess är smart specialisering, som är viktigt begrepp inom europeisk tillväxt. Den bygger på att aktörer samarbetar inom prioriterade kompetens- eller styrkeområden där man i regionen har identifierat god utvecklingspotential – etablerade styrkeområden regionen vill utveckla, och nya styrkor som ska göra Dalarna konkurrenskraftigt nationellt och på en global marknad.

Dalarna samarbetar med övriga regioner i Norra Mellansverige; Värmland och Gävleborg, i sitt smart specialiseringsarbete. I regionerna finns liknande strukturella utmaningar, och har styrkeområden som går att utveckla tillsammans.

Klusterinitiativen i norra mellansverige spelar en nyckelroll i smart specialiseringsarbetet eftersom de stöttar företagen i regionerna i sitt utvecklings- och innovationsarbete. De är något av regionernas förlängda arm till företagen. Läs mer om klusterinitiativen nedan.

Forskning är att göra kunskap av pengar. Innovation är att göra pengar av kunskap.

Utbildning och forskning är centralt i smart specialiseringsmodellen. De forskarmiljöer som finns på Högskolan Dalarna och som är relevanta för regionens fyra specialiseringsområden är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet i samverkan med ett gynnsamt näringslivs- och innovationsklimat. Företag ska få utvecklade möjligheter att göra nytta av forskning och kommersialisera idéer till konkurrenskraftiga och samhällsnyttiga produkter och tjänster.

Fyra kompetensområden

I Dalarna satsar vi på att bli starka inom följande fyra kompetensområden:

Avancerad industri

Dalarna omsätter sju miljarder euro årligen på naturtillgångarna skog och malm, varav en betydande del är genom export. Med världsledande kompetens och företag inom områdena träförädling, kraftöverföring och avancerad stålindustri ligger Dalarna idag i den absoluta framkanten i ett globalt perspektiv.
Viktiga resurser: High voltage valley, Triple steelix, FindIT.

Hälsa och välfärd

Dalarnas invånare blir totalt sett färre, och antalet äldre ökar. Med den utmaningen behöver vi hitta nya innovativa sätt att arbeta med hälsa och välfärd. Dalarna är också hemvist för många av Sveriges elitidrottare inom exempelvis skidåkning, cykel och friidrott. Här samarbetar spetskompetens och aktörer inom omvårdnad, socialt arbete och idrott- och hälsovetenskap för hälsa, välfärd och samhällsnytta.

Viktiga resurser: KIPS, ReCall, LIVI, Dala Sports Academy, LD Hjälpmedel.

Innovativ upplevelseproduktion

Som region ligger Dalarna på fjärde plats inom Sveriges besöksnäring och befinner sig i ständig utveckling. Mycket av de klassiskt "svenska" kulturtraditionerna har en särskild plats i Dalarna. Men också friluftsliv, stora idrottsevenemang och historiska sevärdheter lockar mellan 10 och 15 miljoner besökare till länet varje år (beräknat på antal gästnätter). I det här området möter vi en spännande utveckling inom handel, media, spel, gamification, idrott och hälsa.
Viktiga resurser: Destination Dalarna, Dala Sports Academy, KKN/MFD, labb och forskningsmiljöer på Högskolan Dalarna.

Energieffektivt samhällsbyggande

Dalarna är på flera sätt ett föredöme inom miljö och hållbarhetsarbete med besöksresor från andra länder. Här råder forskning och innovation om energieffektivitet och långsiktig energiförsörjning baserat på förnyelsebara energikällor. Samverkan inom och mellan branscher är av största vikt, både nationellt och internationellt, för att vi ska kunna ta ett gemensamt globalt ansvar.
Viktiga resurser: Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna, High Voltage Valley, Intelligenta transportsystem Dalarna, Byggdialog Dalarna, Triple Steelix, Green Business Region.

Dokument

Faktablad - Dalarnas kompetensprofil (pdf, 2 sidor)

Mobilisera för tillväxt - Innovationsarbete och smart specialisering (pdf, 32 sidor)

Mobilisera för tillväxt - Agenda för smart specialisering i Dalarna (pdf, 7 sidor)

Mobilize for Growth - Smart specialization in Dalarna (pdf, 8 sidor)

 

Forskning och innovation är en nyckelfråga för att regionen ska vara så bra rustad som möjligt inför mötet med stora samhällsutmaningar.

För att skapa fler jobb och en hållbar inkluderande tillväxt i Gävleborg behövs ett fortsatt attraktivt näringsliv som spänner över många sektorer och branscher. Med ett utmaningsdrivet arbetssätt fokuserar och förenas företag, lärosäten, offentliga aktörer och civilsamhället för att koppla samman regionens styrkor. Det ska ge rätt förutsättningar för utveckling och ett kraftfullt och konkurrenskraftigt innovationsarbete.

Utgångspunkt i fem arenor

Gävleborg arbetar med smart specialisering med utgångspunkt i följande fem arenor:

Materialteknologi och hållbar produktion

I region Gävleborg finns en unik kombination av stora världsledande exportföretag inom stål-, verkstads- och skogsindustri, en dynamisk bas av små och medelstora tjänste- och teknikleverantörer inom automation, process- och mätteknik, underhåll och service. Flera innovationsfrämjande klusterinitiativ samt betydande forskning bedrivs i regionens företag. Den sammantagna kompetens som dessa har inom avancerad material- och processteknisk utveckling och automation är internationellt slagkraftig.Några exempel på utvecklingsområden är; effektiva produktionssystem med hjälp av digitalisering för stora datamängder, ständig förnyelse i verksamheten och LEAN-arbete, men också genom innovativ utveckling av nya hållbara material, nya produkter, processer och kundvärden.

Smarta hållbara städer och samhällen

Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer, en andel som förväntas öka. Smarta hållbara städer och samhällen är ett styrkeområde då regionen kan uppvisa en stark tradition och spetskompetenser inom detta tvärsektoriella område. Samverkan sker mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhället på områden som exempelvis hållbara, effektiva transporter, energieffektivisering, energisystem och det hållbara samhällsbyggandet.

Hållbart inkluderande arbetsliv

Att verka för ett hållbart och inkluderande arbetsliv är en viktig insats för ökad jämlikhet. I Gävleborg finns en internationellt framgångsrik forskningskompetens kopplat till ett nationellt excellenscentrum. En världsunik forskarutbildning i arbetshälsovetenskap finns i regionen, liksom betydande innovationspotential i form av tjänsteföretag som utvecklar nya lösningar ur ett globalt perspektiv.

Bioekonomi

Svenska företag ligger i den absoluta frontlinjen vad gäller industriellt träbyggande och utveckling av nya trä- och cellulosabaserade produkter till exempel bioplaster, biokompositer, kolfibermaterial och textilfibrer. Möjligheterna för genombrott är stora vad gäller utveckling av kemikalier och förädlade bränslen. Bioekonomi handlar här om hållbar produktion och förädling av biomassa i syfte att minska klimatpåverkan och användning av fossila råvaror, samtidigt som man optimerar effekterna på produktionsvärde och sysselsättning.

Digitala tjänster och processer

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Innovationer på området finns i många av regionens företag. Företag inom sensorutveckling, styr och reglerteknik, uppkopplade affärssystem och geospatial information driver på innovation och utveckling på globala arenor. Ledande FoU verksamhet finns i företagen men också kopplad till akademi och forskningsinstitut i regionen och i närliggande regioner.

Länkar

Region Gävleborg, Näringsliv och innovation (extern länk)

Region Gävleborg, Hållbar utveckling (extern länk)

Region Gävleborg, Forskning och samhällsmedicin (extern länk)

Region Värmland och Karlstad universitet driver tillsammans Akademin för smart specialisering.

Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna. Ett av målen är att forskningen vid universitetet ska vara av så hög kvalitet att de drar in mer externa medel.

Sex områden i forsknings- och innovationsstrategin

Begreppet "smart specialisering" handlar om att finna områden som en region redan är stark inom och där det finns möjlighet att bli internationellt konkurrenskraftig. Värmland lyfter fram sex i regionens forsknings- och innovationsstrategi. Området värdeskapande tjänster löper horisontellt och finns med som del i övriga fem områden.

Värdeskapande tjänster

Tjänstefiering är en utvecklingsprocess för att nå nya insikter om användare och hur man stödjer värdeskapande processer. Det är ett genomgående arbetssätt inom samtliga av våra specialiseringsområden. Med spets inom forskning om tjänsteinnovation, tjänstedesign och tjänstefiering utvecklar vi forskningen vidare och tillämpar den för att öka förmågan hos privata och offentliga aktörer att bidra till värdeskapande hos kunder, användare och samhälle.

Betydelsefull forskning inom området på Karlstad universitet: Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF).

Övriga resurser: RISE Service Labs, Experio Lab.

Skogsbaserad bioekonomi

Mer än 70 procent av Värmlands yta täcks av skog. Skog som fortsätter att växa. Skogsindustrins processer och produkter utgör här en industriell spets samtidigt som akademiska styrkor med koppling till bioekonomi finns i regionen. I Värmland strävar vi efter att nå hela vägen till att demonstrera och förverkliga en cirkulär ekonomi. Detta är möjligt genom att Värmland har ett världsledande kluster inom pappers- och massateknologi – Paper Province – som samlar näringsliv, forskning, utbildning och samhälle för värdeskapande med en gemensam grund i specialiseringen.

Kluster som är resurser för området: Paper Province
Betydelsefull forskning inom området på Karlstad universitet: Pro2Be, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS), Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF).

Övriga resurser: RISE Bioekonomi och företagens forskningsmiljöer.

Digitalisering av välfärdstjänster

Vi utvecklar och testar välfärdens tjänster i verkliga miljöer med olika människor som medskapare där lösningarna kan se olika ut, ofta är de digitala. Den offentliga sektorn är starka användare och beställare i dessa processer. Detta leder till bättre och effektivare vård, omsorg, skola och andra samhällstjänster och i slutändan nöjdare, kompetentare och friskare medborgare. Företagen får tillgång till en verklig utvecklings- och testmiljö.

Kluster som är resurser för området: Compare
Betydelsefull forskning inom området på Karlstad universitet: Datavetenskap (CS), matematik, Hälsa och vårdkvalitet, ROSE (Research on Subject-specific Education), Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF).

Övriga resurser: Nordic Medtest, Experio Lab och Interactive Institute.

Avancerad tillverkning och komplexa system

Värmland är en etablerad partner i rörelsen för nyindustrialisering av Europa där vi bidrar med spetskunnande i avancerat stål, avancerad tillverkning, komplexa system och tjänstefiering. Vi utvecklar och erbjuder energi- och resurseffektiva systemlösningar och komponenter för i första hand tunga fordon, skogsindustrin och inom förnybar energi, energieffektivisering och hydrodynamik.
Kluster som är resurser för området: IUC Stål & verkstad
Betydelsefull forskning inom området på Karlstad universitet: Centrum för tjänsteforskning (CTF), Centrum för genusforskning (CGF) och Karaktärisering och modellering av material (CMM).
Övriga resurser: Bergsskolan Luleå tekniska universitet, Lean Factory AT-Lab och företagens forskningsmiljöer.

Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser
Värmland har ett kulturarv i form av musik, konst, konsthantverk, finkultur och berättartradition. Naturen erbjuder biologisk mångfald, många klimatzoner och arenor för utomhusaktiviteter och upplevelser. Inom området iscensätts platsers kunskaper, berättelser och naturvärden med digital teknik och media som hjälp för att skapa unika upplevelser för besökare.

Kluster som är resurser för området: Visit Värmland, Compare, NIFA (branschföreningen för värmländska matföretag).

Betydelsefull forskning inom området på Karlstad universitet: KuFO (Kulturvetenskapliga forskargruppen), GeoMedia, CRS (Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande), Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF).

Systemlösningar med solel

Specialiseringen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser genom att vi utvecklar och erbjuder lösningar för produktion av elektrisk energi från solceller. Ett exempel är solelssystem för snabb elektrifiering av landsbygd runt om i världen. Här finns även en attraktiv test- och utvecklingsmiljö för alstring och lagring av solel, smarta elnät samt småskaliga systemlösningar med solcellsteknik.

Kluster som är resurser för området: Glava Energy Centre.

Betydelsefull forskning inom området på Karlstad universitet: Centrum för tjänsteforskning (CTF), Karaktärisering och modellering av material (CMM) och Centrum för genusforskning (CGF).

Länkar

Region Värmland, forskning och innovation (extern länk)

Akademin för smart specialisering Region Värmland (extern länk)

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?