14 klusterinitiativ

Dalarna har sedan länge upparbetat satsningar där kluster* och innovationsmiljöer genomför förändringsarbeten för utpekade branscher och kompetensområden. Målet är att öka företags eller hela branschens innovations- och konkurrenskraft.

Med smart specialisering som modell och verktyg har Region Dalarna rollen att samordna och skapa mötesplatser för kompetensöverföring mellan kluster i Norra Mellansverige, samt med andra regioner nationellt och internationellt.

Klustren i Norra Mellansverige har en betydande roll som samarbetspartners i smart specialiseringsarbetet och därmed för den regionala utvecklingen i stort. Smart specialisering ska stärka klustrens roll i regionalt utvecklingsarbete och effektivisera samarbetet mellan dem. 

I Dalarna, Värmland och Gävleborg finns 14 etablerade klusterinitiativ som spänner över de större kompetensområdena i Norra Mellansverige. Regionerna har i mångt och mycket en gemensam historisk utveckling med skogsbruket, stålindustrins och starka kulturtraditioner som regionala tillväxtmotorer. Det är kompetensområden som förvaltas och utvecklas i regionerna även idag.

Kluster i Norra Mellansverige

Byggdialog Dalarna arbetar för ett effektivt, kvalitativt och hållbart byggande.

Compare består av ca 100 värmländska IT- och telekombolag. Compare fokuserar på att skapa nya affärer, säkra framtidens ICT-kompetens och använda digitala lösningar för att öka innovationskraften.

Dala sports academy erbjuder möjligheter till kunskapsväxling, test och verifiering samt affärs- och företagsutveckling till företag inom idrott och hälsa.

Fiber optic valley är Sveriges ledande innovationsmiljö i branschen bredbandsinfrastruktur och sensorteknologi.

FindIT är en satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. FindIT samlar företag i Gävleborg och Dalarna inom stål-, papper- och massaindustri.

Future position X är Europas ledande kluster inom geografisk information.

Glava energy center är ett internationellt ledande testcenter för framtidens förnybara energilösningar.

High voltage valley arbetar för att utveckla morgondagens teknik och företag inom elkraftteknik.

ITS Dalarna är ett kluster för intelligenta transportsystem och tjänster.

IUC stål och verkstad stöttar utveckling hos tillverkande industriföretag i värmlandsregionen.

Paper province är ett världsledande kluster inom skoglig bioekonomi i Värmland med omnejd.

Triple steelix 2.0 har som uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovation i Bergslagen.

Visit Dalarna är klustermotor för besöksnäringen i Dalarna med uppdrag att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen. 

Visit Värmland jobbar tillsammans med medlemmarna – företag, föreningar, organisationer och kommuner – för att stärka och utveckla den värmländska besöksnäringen.

*Kluster: Ett näringslivskluster eller bara kluster är en geografiskt avgränsad miljö, inom vars "gränser" företag inom liknande branscher, under konkurrens och samverkan, producerar en "speciell" slutprodukt. Källa: Att mobilisera för regional tillväxt: regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem, (Lars Christensen, Peter Kempinsky. 2004).

Dela:

Hade du nytta av informationen?