Europeiska utvecklingsfonden (ERUF)

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Dalarnas prioriteringar.

Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027. Region Gävleborg samordnar och koordinerar framtagandet av ERUF Norra Mellansverige 2021-2027.

Region Dalarna ansvarar, tillsammans med Region Värmland och Region Gävleborg, för att skriva ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige. I detta arbete ingår bland annat att arbeta fram en regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden. Regionala strategiska dokument utgör grunden för programmets inriktning och programmet tar även hänsyn till tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Så ser processen för Regionalfonden Norra Mellansverige ut

Det finns en arbetsgrupp med representanter från de tre regionerna samt Tillväxtverket. Gruppen koordineras av Ann-Christin Gagge för Norra Mellansverige.

En process pågår med tematiska dialoger om programgeografins utmaningar och behov. Tidigare i år bjöd de regionala utvecklingsdirektörerna in partnerskapet till ett informationsmöte om programmet och framtagandeprocessen. Partnerskapet består av de aktörer som ska involveras i framtagande och genomförande av programmet, bland andra kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks, de innovationsstödjande systemen och arbetsmarknadens parter.

Vår ambition har varit och är att ha en öppen och transparent process i framtagandet av programmet och vi kommunicerar med externa aktörer och tillgängliggör dokumentation på den här webbsidan. Tidsplanen har inte tillåtit en formell remiss utan vi har arbetat med återkommande dialoger för att säkerställa innehållet i programmet. Under hösten har vi haft tre digitala dialogmöten, presentationer från dessa tillfällen finns bland dokumenten nedan. 

Det slutliga programförslaget är publicerat på denna sida och kommer att tas upp för beslut 25/11 i Region Dalarna, 2/12 i Region Värmland och 9/12 i Region Gävleborg.

 

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Helen Vogelmann
helen.vogelmann@regionvarmland.se
072-121 72 67

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?