Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

EU:s sammanhållningspolitik är viktig för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Programarbete pågår för en ny EU-programperiod 2021 – 2027. Arbetet utgår från Dalarnas utmaningar och prioriteringar för att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt för att bidra till en hållbar regional utveckling. Programmet tar hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Dalarna ansvarar, tillsammans med Region Värmland och Region Gävleborg, för att skriva ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige. I detta arbete ingår bland annat att arbeta fram en regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden. Regionala strategiska dokument utgör grunden för programmets inriktning och programmet tar även hänsyn till tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Så ser processen ut

Det finns en arbetsgrupp med representanter från de tre regionerna samt Tillväxtverket. Gruppen koordineras av Ann-Christin Gagge för Norra Mellansverige.

En process har drivits med tematiska dialoger om programgeografins utmaningar och behov. Under 2020 bjöd de regionala utvecklingsdirektörerna in partnerskapet till ett informationsmöte om programmet och framtagandeprocessen. Partnerskapet består av de aktörer som är involverade i framtagandet och genomförandet av programmet, bland andra kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks, de innovationsstödjande systemen och arbetsmarknadens parter.

Vår ambition har varit och är att ha en öppen och transparent process i framtagandet av programmet och vi kommunicerar med externa aktörer och tillgängliggör dokumentation på den här webbsidan. Tidsplanen har inte tillåtit en formell remiss utan vi har arbetat med återkommande dialoger för att säkerställa innehållet i programmet. Under hösten 2020 hade vi tre digitala dialogmöten, presentationer från dessa tillfällen finns bland dokumenten nedan. 

Från programförslag till färdigt program

Ett första programförslag skickades till Näringsdepartementet i december 2020. Regionerna fick återkoppling på detta under våren och hösten 2021, vilket har resulterat i justeringar och kompletteringar. senaste programförslaget sändes in september 2021 och finns publicerat på denna webbsida. Näringsdepartementet bereder nu programförslaget för att sedan överlämna det till EU–kommissionen.

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Helena Stor Hansson
helena.stor.hansson@regionvarmland.se
072-468 45 79

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03

Utlysning förstudier: ERUF programperiod 2021-2027

Har du idéer som kan leda till projekt inom kommande EU-programperiod eller vill du utveckla ditt pågående EU-projekt? Då finns det just nu möjlighet att ansöka om finansiering till förstudier. Utlysningen är öppen fram till 30 november.

Läs mer om utlysningen

Dela:

Hade du nytta av informationen?