Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Dalastrategin

Dalastrategin är regionens strategiska utvecklingsplan. Arbetet med Dalastrategin handlar om att ta tillvara på regionens styrkor och möjligheter på bästa sätt.

För att utveckla regionen i positiv riktning diskuterar och planerar myndigheter, organisationer och företag tillsammans. Planerna finns beskrivna i den regionala utvecklingsstrategin som är ett gemensamt styrdokument för regionen, vi kallar den för Dalastrategin.

Dalastrategin 2020 är en överenskommelse mellan kommunerna, Region Dalarna och näringslivet, det "regionala partnerskapet". Dalastrategin beskriver politiska och idémässiga ställningstaganden för regionens framtid och utveckling. Den bestämmer också inriktning på Region Dalarnas verksamhet där alla fattade beslut ska utgå från strategin.

Region Dalarna ansvarar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. Vi tar fram Dalastrategin och har ansvar för genomförandet, tillsammans med andra aktörer. Regionen ansvarar också för att följa upp resultat och målsättningar.

En strategi med fyra vägval

Dalastrategin har fyra prioriterade områden - fyra vägval, som till stora delar följer den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

  • Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
  • Innovativa miljöer och entreprenörskap
  • Tillgänglighet och infrastruktur
  • Livskvalitet och attraktionskraft

Dalastrategin fastställs av regionfullmäktige.

Dela:

Hade du nytta av informationen?