Ny strategi för regionens utveckling

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin. Strategin ska ligga till grund för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete i vårt län och skapa samsyn om vad som behöver göras och hur. Dalastrategin 2020-2030 kommer att beslutas av fullmäktige.

Den nuvarande Dalastrategin antogs 2014 och sedan dess har mycket hänt i Dalarna och världen. Stora globala samhällstrender såsom förändringar i befolkningsstruktur och klimat påverkar Dalarna, liksom utveckling kring digitalisering och automatisering. FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, är därför utgångspunkt i arbetet med den nya Dalastrategin.

Regionens samhällsutmaningar kan inte lösas av en enskild aktör, Dalastrategin är därför en gemensam strategi för länets tillväxtarbete. Kommuner, Länsstyrelsen, Högskolan, näringslivsorganisationer och föreningslivet har alla en viktig roll i såväl framtagandet som genomförandet av strategin.

– Bred dialog och förankring är nyckelord i arbetet. För att ta fram en strategi som engagerar, inspirerar och blir använd är processen minst lika viktig som slutdokumentet. Genom att bygga samsyn och samverka får vi större handlingskraft, säger Helena Hanno Enochsson, enhetschef Strategi och finansiering.

 

Vad är en regional utvecklingsstrategi?

En regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Alla län ska enligt lag ha en aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Dalarna som regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för att ta fram, samordna genomförande och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Dalarna. Arbetet leds av regionala utvecklingsförvaltningen.

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionens långsiktiga tillväxtarbete, finansiering av projekt och företagsstöd samt är vägvisande för finansiering från de europeiska strukturfonderna (regionalfonden ERUF och socialfonden ESF).

 

Tidplan för framtagandet av en ny Dalastrategi

25 november
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om utskicket av remissversionen.

10 december klockan 10.00-12.00
Digitalt remisseminarium (mer information om detta kommer inom kort)

December - 29 januari 2021
Remisstid

April 2021
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om förslag till en ny Dalastrategi.

14-15 juni 2021
Regionfullmäktige tar beslut om en ny Dalastrategi.

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?