Ny strategi för regionens utveckling

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin. Strategin ska ligga till grund för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete i vårt län och skapa samsyn om vad som behöver göras och hur.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu är ute på remiss förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020.

Förslaget har arbetats fram i bred dialog representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna har utgjort grunden för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Dalarna samt lärdomar från nuvarande strategi. Längre ner på sidan hittar du ”Processbeskrivning” som visar hur processen har gått till och kunskaper längs vägen. Där finns också en sammanfattning av remissutgåvan.

 

Tidplan för framtagandet av en ny Dalastrategi

10 december klockan 10.00-12.00 Digitalt remisseminarium
Målgrupp: Kommuner, Länsstyrelsen, Högskolan, näringslivsorganisationer med flera.
Dokumentation från remisseminariet

14 december klockan 18.00-20.00 Digital remissdialog
Målgrupp: Civilsamhället
Inbjudan digital remissdialog

December - 29 januari 2021 Remisstid

20 April 2021
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om förslag till en ny Dalastrategi.

14-15 juni 2021
Regionfullmäktige tar beslut om en ny Dalastrategi.

 

Vad är en regional utvecklingsstrategi?
En regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Alla län ska enligt lag ha en aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Dalarna som regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för att ta fram, samordna genomförande och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Dalarna. Arbetet leds av regionala utvecklingsförvaltningen. Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionens långsiktiga tillväxtarbete, finansiering av projekt och företagsstöd samt är vägvisande för finansiering från de europeiska strukturfonderna (regionalfonden ERUF och socialfonden ESF).

Remissutgåva Dalastrategin 2030

Här hittar du remissutgåvan och kan lämna dina synpunkter

Remisstiden är öppen till den 29 januari 2021

Till remissutgåvan

Dela:

Hade du nytta av informationen?