Kommundialoger om Dalastrategin

Under våren har ett antal dialoger om hur den nya Dalastrategin ska se ut genomförts.

Dialoger med Dalarnas kommuner

Mellan den 26 februari och 10 mars hölls dialoger med samtliga dalakommuner kring nya Dalastrategin. I fokus för dialogerna stod följande frågor:

  1. Vilka är de största utmaningarna?
  2. Hållbar regional tillväxt och utveckling - vad innebär det i ett dalaperspektiv? Hur ser vi Dalarna 2030? Vilka mål ska vi sträva mot?
  3. Vad behöver göras för att nå dessa mål?
  4. Vad är det viktigaste för ett framgångsrikt genomförande av Dalastrategin (hur ska det göras)?

Sammanställningar från kommundialogerna våren 2020 (pdf, 14 sidor)

Underlag inför kommundialogerna

Nulägesbild och utmaningar (pdf, 16 sidor)

Idé till disposition för ny Dalastrategi samt frågeställningar för dialog (pdf, 13 sidor)

Workshop på Regionala utvecklingsförvaltningen 

Den 18 mars hade tjänstepersoner på Regional utvecklingsförvaltning en workshop där insamlat material från kommundialogerna diskuterades.

Här hittar du en ”grafisk sammanfattning” av denna workshop:
Sammanställning workshop 18 mars (jpg)

Dela:

Hade du nytta av informationen?