Arbetsintegrerande sociala företag

I Dalarna finns stort behov av sociala företag som kan möta behoven hos individer och grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Cirka 9 000 personer i länet söker arbete, samtidigt som det är brist på arbetskraft.

Satsningar på sociala företag är ett led i att bredda arbetsmarknaden för fler människor. Det kan leda till betydelsefulla arbetstillfällen, skapa vägar till arbete och inkludera både sociala hänsyn och hållbarhetsmål. I Dalarna finns 16 sociala företag som tillsammans har cirka 120 anställda och 120 personer sysselsatta i arbetsträning och rehabilitering.

Förväntan hos regeringen

Regeringen har sedan våren 2016 stora förväntningar på att de arbetsintegrerade sociala företagen (ASF) ska bidra till att skapa arbetstillfällen för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Länets ASF:er är med och möter de sociala utmaningar som Dalarna står inför de kommande åren.

Utvecklingen i Dalarna

Region Dalarna drev i samarbete med Kompetensbyrån Ek för, Coompanion Dalarna och AB Samarkand 2015 projektet "Utveckling av ASF i Dalarna" under perioden februari 2017 t o m oktober 2018 med finansiering från Tillväxtverket och Region Dalarna.

I projektet har vi tillsammans arbetat för att utveckla regionala och lokala stödstrukturer med syftet att stärka företagens affärsmässighet och överlevnadsförmåga med det övergripande målet att bredda länets arbetsmarknad och skapa hållbar tillväxt i Dalarna.

Sedan december 2016 har Region Dalarna integrerat arbetsintegrerade sociala företag i Dalarna i det regionala tillväxtarbetet med tydliga kopplingar till strategiområdena Entreprenörskap och företagande och Kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

Den 13 september 2018 genomförde projektet sin slutkonferens, "ASF – ett verktyg för en breddad arbetsmarknad i Dalarna", där målgruppen var beslutsfattare i offentlig och privat sektor i Dalarna. Konferensen var en del i att visa på nyttan och möjligheterna med att samverka och samarbeta med ASF, för att öka företagens förmåga att anställa och sysselsätta fler människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i Dalarna.

Här finns den presentation av ASF som hölls under konferensen.

Presentation ASF (pdf, 92 sidor)

 

Många branscher i Dalarna har brist på arbetskraft. Samtidigt finns en outnyttjad kompetens och arbetsvilja hos människor som står utanför arbetsmarknaden. Vilken roll kan sociala företag ha för att möta behoven hos de som kämpar för att bli en del av arbetsmarknaden? Med seminarier och filmer får offentliga och privata aktörer nu möjlighet att lära sig mer om vinsten av samarbete med sociala företag?

Satsningar på sociala företag handlar om att bredda arbetsmarknaden för fler människor. I Dalarna har vi idag 19 sociala företag som tillsammans har ungefär 120 anställda och 120 sysselsatta i arbetsträning och rehabilitering.

– En breddad arbetsmarknad innebär ett vidgat och inkluderande synsätt. Företag, arbetsgivare, samhällsfunktioner, vi är många som behöver tänka nytt. Samarbete med arbetsintegrerande sociala företag, det vill säga att upphandla och köpa företagens produkter eller tjänster, fyller en viktig funktion och behov i samhället, säger Mikael Källman, projektledare för Utveckling av ASF i Dalarna.

– Alla kan bidra med 100 procent utifrån sin egen förmåga. Dalarnas sociala företag behövs för att de med svag ställning på arbetsmarknaden ska känna social delaktighet och kunna bidra till ökad samhällsnytta, säger Åke Hedblom, vd Koopus i Hedemora, som är vinnare av Årets Dalakooperativ 2018.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag bidrar till ökad samhällsnytta, framför allt för att de skapar arbetstillfällen och hjälper människor tillbaks till arbetslivet. Kännetecknande för företagen är att de har två affärsidéer:

  • att producera och sälja produkter eller tjänster på marknaden
  • att integrera människor i arbetslivet på olika sätt.

Det finns olika slags ASF, men Tillväxtverket har tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag. Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet, alltså som producerar och säljer varor eller tjänster:

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Informationsfilmer

Dela:

Hade du nytta av informationen?