Bredband och digitalisering

Dalarna vill ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger. För att underlätta detta har Region Dalarna ett kansli, för arbete på regional nivå när det gäller digitalisering och bredband, kallat Digitala Dalarna.

Syftet med kansliet är att underlätta en effektiv fiber- och mobilnätsutbyggnad i länet. Men även att underlätta för samhället att dra nytta av digitaliseringen. Vi ska främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Detta för att kunna ta tillvara de möjligheter som digitalisering medför, bland annat att alla medborgare ska kunna hantera sina åtaganden i ett digitaliserat samhälle. Digitalisering har en central roll i att skapa hållbar regional tillväxt. Den har potential att minska det geografiska avståndens betydelse, skapa inkludering, god tillgänglighet och möjligheten att bo och driva konkurrenskraftiga företag i Dalarna.

Vi ska arbeta med de utmaningar som finns inom digitaliseringsområdet såsom digital delaktighet, kompetensförsörjning och innovationsklimat. Vi ska samtidigt visa på den effektiviseringspotential som finns hos såväl offentliga som privata aktörer.

Just nu genomförs stora investeringar i ortssammanbindande fibernät. Därutöver bevakar kansliet utvecklingen av bredbandsfrågorna i ett nationellt sammanhang. Verksamheten finansieras av statliga anslag samt med medel från regionala utvecklingsfonden.

Dela:

Hade du nytta av informationen?