Infrastruktur

Region Dalarna samverkar med Trafikverket, andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringslivet i den långsiktiga nationella och regionala planeringen av vägar, järnvägar, flyg och sjöfart.

Närhet till nationella och internationella marknader är nödvändig för länets tillväxt och överlevnad. Ett aktivt utbyte med omvärlden underlättas av ständigt förbättrade kommunikationer. Vi arbetar för en stärkt och modern infrastruktur såväl inom som utom länet.

Region Dalarnas uppgift är att fastställa en länsplan för regional transportinfrastruktur. Planeringen av infrastrukturen ska skapa goda förutsättningar för både gods- och persontransporter. Vi ska även påverka hur nationella medel ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder. Den nationella planen för transportsystemet upprättas av Trafikverket och fastställs av regeringen. Den senast fastställda nationella planen och länsplanen gäller för perioden 2018–2029.

Regionen arbetar också med att samordna infrastruktur- och trafikeringsåtgärder med våra grannlän som bidrar till regionförstoring. Regionförstoring innebär att utöka invånarnas möjligheter att arbeta och studera i ett större geografiskt område då kommunikationerna i området byggs ut.

Dalarna bidrar positivt till Sveriges ekonomi genom att vara ett av landets viktigaste exportlän och näringslivets stora transportbehov av såväl gods- som persontransporter behöver tillgodoses. Dalarna är också ett ledande besökslän utanför de tre storstadsregionerna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?