Morotväg med bilar i Dalarna

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2022-2033

Regeringen har i direktiv 2021-06-23 uppdragit åt regionerna att ta fram nya länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. Planen visar, tillsammans med regeringens nationella transportplan, vilka investeringar som ska göras i Dalarna under åren fram till 2033.

Länsplanen beskriver mål, nuläge och förutsättningar för planering av infrastrukturinvesteringar samt brister och behov i transportsystemet i Dalarna.

Region Dalarna har tagit fram ett förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 för Dalarnas län. Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 28 oktober 2021 att sända förslaget på remiss. Tillsammans med remissen går också den lagstadgade miljökonsekvensbedömningen ut på samråd.

Förslaget till länsplan vänder sig i första hand till länets kommuner, grannregioner, Trafikverket, Länsstyrelsen och SKR samt andra myndigheter och organisationer inom och utom länet, vilka erbjuds att tycka till om förslaget under remissperioden 28 oktober 2021 – 1 februari 2022.

Länsplanen innehåller målformuleringar, nuläge och planeringsförutsättningar samt beskrivning av brister och behov i transportsystemet i Dalarna. Länsplanen innehåller också förslag på åtgärdsplaner där för Dalarnas tillgängliga medel fördelas för att åtgärda brister och behov.

Synpunkter från remissinstanser

Region Dalarna önskar synpunkter från remissinstanserna på länsplaneförslaget och miljökonsekvensbedömningen senast den 1 februari 2022. Vänligen ange diarienummer RD21/04248 och ”Länsplan 2022-2033 Dalarna” som rubrik. Till svaret måste bifogas word-fil med text som går att bearbeta.

Yttrandet skickas till: ruf.registrator@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?