Teckning

Vägen till arbete

Ett arbete ger arbetskamrater, gemenskap, språkkunskaper och en känsla av att vara behövd och att kunna bidra. Ett arbete ger självkänsla och självständighet genom egen inkomst som kommer hela familjen till del.

 Ett arbete är en av de viktigaste vägarna in i det svenska samhället. Därför ska de samlade resurserna kraftigt fokusera på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nyanlända ska komma in på Dalarnas arbetsmarknad. Genom ett aktivt stöd för att förbättra nyanlända män och kvinnors möjligheter till självförsörjning och genom att ta tillvara på nyanländas kompetens ökar också Dalarnas möjligheter att möta framtidens utmaningar. Företagare med utländsk bakgrund svarar för 20 procent av nyföretagandet i Sverige idag. Internationella jämförelser tyder dessutom på att här finns ytterligare och outnyttjad potential. Vårt län behöver den mångfald av erfarenhet, kunskap och kompetens som finns tillgänglig, inte minst för att klara framtida generationsskiften och kompetensförsörjningsbehov på arbetsmarknaden.

Med en ökad samverkan och samordning vill vi:

Korta vägen till anställning och arbetsmarknad

Vi behöver synliggöra, validera och ta tillvara nyanländas kompetens och öka möjligheterna till arbete och studier. Vi behöver också skapa fler mötesplatser och kanaler (yrkes- och jobbmässor, praktikplatser) mellan arbetsgivare, arbetsförmedlingen och arbetssökande för att åstadkomma en effektivare matchning och snabbare kontakt med arbetsgivare. En sådan särskild insats är ett samarbete för kompetensförsörjning till landstingets verksamheter. Kommunerna, kommunala bolag och andra aktörer i länet bör också uppmärksamma möjligheten att vid upphandlingar ställa krav på arbets- och praktikplatser för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Korta vägen till företagande                                           

Med en Agenda för integration och tillväxt vill vi få till stånd samarbete, nätverksbyggande omvärldsbevakning och kompetensuppbyggnad kring integration, mångfald och tillväxt mellan de aktörer som ansvarar för företagsfrämjande och arbetsmarknadsutvecklande aktiviteter. Vi behöver också stödja företag eller blivande företagare genom att kunna erbjuda information och rådgivning om förutsättningar och finansiering till nyanlända utifrån deras behov.

Dela:

Hade du nytta av informationen?