Teckning

Vägen till en god och jämlik hälsa

God och jämlik hälsa för ett hållbart Dalarna är en målsättning för hela regionen att samlas kring.

Region Dalarnas folkhälsostrategi finns som en grund för regionens arbete. Alla samhällsaktörer är viktiga och nödvändiga för att minska skillnader i hälsa. I detta arbete behöver skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället uppmärksammas för att orsakerna ska kunna angripas på ett resurseffektivt sätt.

När det gäller nyanländas behov behöver vi samverka kring:

Tidiga och förebyggande insatser                           

Vi behöver kunna erbjuda tidiga hälsoundersökningar i syfte att upptäcka och möjliggöra tidiga insatser mot fysisk och psykisk ohälsa. Genom att samarbeta med andra aktörer i frågor om hälso- och sjukvård samt tandvård kan vi ha fokus på förebyggande insatser. Vi behöver också medverka till att information om hälsooch sjukvård samt tandvård ska finnas tillgänglig för nyanlända. Genom det kunskapshöjande forskningsprojekt som Högskolan Dalarna bedriver kring föräldrastöd och förebyggande för kvinnors hälsa kan vi bredda vår kunskapsbas.

Rehabilitering                                                                   

I syfte att förebygga eller förkorta sjukfrånvaro behöver rehabiliteringsaktörerna, kommunerna, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen samt offentliga och privata arbetsgivare samverka genom att ta direktkontakt med varandra när en individ har ett behov av stöd. Försäkringskassan samordnar detta vid behov, framför allt på strukturell nivå, i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv samverkan mellan aktörerna på individnivå.

Dela:

Hade du nytta av informationen?