Teckning

Vägen till språk och utbildning

Språket är nyckeln för att kunna bli delaktig i livet i ett nytt land.

För att kunna tillgodose de vitt skiftande behov som finns, från akademiker till de som helt saknar utbildning, behövs ett utvecklat samarbete. Samtidigt som SFI (svenska för invandrare) utvecklas för att bli mer individanpassad och yrkesinriktad måste också andra vägar till språk och arbete utvecklas. Det finns också behov av regional samordning gällande yrkesutbildningar och valideringsinsatser. Det behöver också ske en anpassning av utbildningar till olika förutsättningar och vägen till akademiska studier och ordinarie utbildningar behöver kortas. Av de som kommer hit är 60–70 procent barn eller ungdomar. Det är en mycket viktig framtidsfråga för Dalarna att vi kan tillgodose nyanlända barn och ungdomars behov av skolintroduktion och det stöd som de behöver för att klara skolan. Vi behöver samverka för en utbildning på lika villkor och för att säkra ungdomars rätt och möjlighet till utbildning och utveckling.

Vi behöver samverka kring:

Vuxenutbildning och kunskaper i svenska 

Vi behöver kunna tillgodose behovet av en flexibel och yrkesinriktad SFI i Dalarna. Även andra och kompletterande metoder för språkinlärning och vägar till arbete behöver utvecklas. En dialog med olika branscher om att skapa korta utbildningar som inte kräver gymnasiebetyg behöver startas. Vi behöver också erbjuda en Akademi för integration med utbildningar riktade till utländska akademiker för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Det kan handla om uppdragsutbildningen Korta vägen eller nätbaserad nybörjarsvenska för akademiker.

Utbildning på lika villkor för barn och ungdom

Vi behöver sätta fokus på erfarenhetsutbyte och lärande för att utveckla verksamhet och organisation så att nyanlända barn och ungdomar kan ges en utbildning på lika villkor. Vi behöver ha en regional samverkan mellan olika utbildningsanordnare och ett gemensamt ansvar för att nyanlända och studieovana tonåringar, inom rimlig tid och med bibehållet självförtroende ska kunna nå gymnasiekompetens. För att säkerställa detta erbjuds kompetenshöjande utbildningar för lärare samt läxhjälp och annat personligt stöd.

Dela:

Hade du nytta av informationen?