Upphandling

Region Dalarna upphandlar varor, tjänster och entreprenader för cirka tre miljarder kronor årligen. Upphandlingarna genomförs främst av regionens centrala upphandlingsfunktion och av Regionfastigheter.

All upphandling inom Region Dalarna regleras genom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och ska baseras på affärsmässighet, objektivitet och konkurrens. Dessutom har regionfullmäktige fastställt en upphandlingspolicy som tillämpas.

Upphandlingsavdelningen

Upphandlingsavdelningen svarar för upphandling av varor och tjänster för regionens samtliga verksamheter, till exempel medicinteknisk utrustning, fordon, livsmedel, läkemedel, servicetjänster, IT-system och IT-tjänster, vårdtjänster, bemanningstjänster, konsulter, inredning, kontorsutrustning, transporter med mera.

Regionfastigheter

Regionfastigheter förvaltar ett av länets största fastighetsbestånd och svarar för upphandling av fastighetsanknutna entreprenader.

Varuförsörjningen

Varuförsörjningen är en förvaltning inom Regionen i Uppsala län som upphandlar och ansvarar för lagerhållning och distribution av förbrukningsvaror för regionerna i Dalarna, Västmanland, Örebro, Sörmland och Uppsala.

Extern remiss innebär att bland annat leverantörer och branschorganisationer får möjlighet att lämna synpunkter på förfrågningsunderlaget innan upphandlingen annonseras. Vi har fokus på den goda affären och vill genom extern remiss:

  • Öppna upp för en dialog med bland annat leverantörer och branschorganisationer
  • Utveckla och förbättra våra förfrågningsunderlag
  • Få in fler anbud

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går Region Dalarna igenom samtliga inkomna synpunkter. Därefter utformar vi ett slutligt förfrågningsunderlag, som vi därefter publicerar elektroniskt.

En upphandling kan föregås av en så kallad request for information, RFI. En RFI är ett sätt att samla information om olika produkter/tjänster på marknaden. Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag och genomföra en upphandling.

Kontakt

Upphandling

Telefon: 023-49 00 00
E-post: upphandling@regiondalarna.se