Stora etableringar och expansion

Det pågår många spännande företagsetableringar och expansionsprojekt i Dalarna. Men hur hanterar vi de många utmaningar som etableringarna innebär för kommunerna, samtidigt som vi skapar hållbara livsmiljöer omkring de pågående satsningarna?

Innehåll

De nya påfrestningar som de stora etableringarna innebär för kommunerna handlar bland annat om ökat behov av invånare i arbetsför ålder, förbättrad elförsörjning, tillgång till lediga bostäder, fler utbildningsplatser och förändringar i transportinfrastrukturen. Pågående insatser som kommer att beröras i lärprojektet är till exempel tillståndsprocesser, energiplanering samt hur vi främjar en platsutveckling som får fler att arbeta och trivas i Dalarna. Hur Dalarnas kommuner hanterar de utmaningar som industrietableringar och företagsexpansioner innebär är centralt för att nå länets gemensamma mål om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. I syfte att främja en hållbar samhällsutveckling runt de satsningar som är på gång eller redan pågår bjuds alla kommuner in för att adressera delade utmaningar och bidra med exempel på möjliga lösningar. Kommuner från andra delar av landet, och nationella myndigheter och organisationer deltar som föredragande.


Syfte

  • Erfarenhetsutbyte om kommunernas utmaningar och behov kring samhällsbygget runt pågående etableringar och expansionsprojekt.
  • Gemensamt utforskande om vad som fungerat väl kring tillståndsprocesser, hantering av företagens förväntningar på kommunerna samt hållbar samhällsplanering och platsutveckling (utifrån gruppens önskemål på tema och externa inspel).
  • Ökad samsyn och samarbete kring gemensamma utmaningar och utvecklingsbehov kommunalt och regionalt.

Målgrupp

Målgrupp är i första hand kommunala och regionala chefer som arbetar med
samhällsplanering och näringslivsutveckling, men det går också bra att ta med sig en tjänsteperson inom området. Kommunerna kan delta med upp till tre personer per kommun, och vi ser gärna att det är samma personer som kommer på alla träffar i den mån det är möjligt.

Anmälan

I inbjudan till lärprojektet kan du läsa om hela upplägget och anmäla dig till projektledningen.


Inbjudan till lärprojekt 2024/2025