Styrning och uppföljning av hållbar utveckling

Kommuners och regioners arbete med hållbarhet är helt centralt för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Men hur ser vi resultat i arbetet? Hur följer vi upp de insatser som sker i Dalarna och hur ser vi om vi närmar oss lokala, regionala, nationella och globala hållbarhetsmål?

Innehåll

Hur Dalarnas kommuner hanterar utmaningar som klimatförändringar, matsäkerhet, biologisk mångfald, jämlika livsvillkor och ett jämställt samhälls- och näringsliv är centralt för att nå länets gemensamma mål om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. I syfte att underlätta arbetet med att följa upp och utvärdera arbetet för en hållbar samhällsutveckling bjuds alla kommuner in för att adressera delade utmaningar och bidra med exempel på möjliga lösningar tillsammans med regionen och länsstyrelsen. Kommuner från andra delar av landet, och nationella myndigheter och organisationer deltar som föredragande.

Syfte

  • Erfarenhetsutbyte om kommunernas utmaningar och behov kring styrning och uppföljning av hållbar utveckling.
  • Gemensamt utforskande om vad som fungerat väl kring hållbarhetsintegrering,
    uppföljning, målarbete och utvärdering utifrån hållbarhetsperspektiv (utifrån gruppens önskemål på tema och externa inspel).
  • Ökad samsyn och samarbete kring gemensamma utmaningar och utvecklingsbehov kommunalt och regionalt.

Målgrupp

Målgrupp är i första hand kommunala tjänstepersoner som arbetar med hållbarhet,
uppföljning, ekonomistyrning, utvärdering, redovisning och verksamhetsutveckling.
Kommunerna kan delta med upp till tre personer per kommun, och vi ser gärna att det är samma personer som kommer på alla träffar i den mån det är möjligt.

Anmälan

I inbjudan till lärprojektet kan du läsa om hela upplägget och anmäla dig till projektledningen.

Inbjudan till lärprojekt 2024/2025