Arbetsmiljö och studeranderätt

Försäkring

Alla studerande på Mora folkhögskola är olycksfallsförsäkrade (se bilaga längst ner). Försäkringen gäller inte privat egendom. Om du bor på skolans internat måste du teckna en hemförsäkring.

Husmöte

Husmöten för internatboenden hålls ca 1 gång/månad. Ett forum för att gå igenom vad som händer på skolan och för städning, ordning och reda på internaten.

Kursråd

Kursrådet är det mötesforum där de studerande kan utöva sitt inflytande på skolans verksamhet, både på kort och lång sikt. Inflytandet har sin utgångspunkt i respektive kurs där diskussioner förs och förslag väcks som sedan, genom den som företräder kursen, tas upp till behandling i kursrådet. Representanter från varje kurs väljs in varje läsår. Representanter även från personalgruppen och skolledningen ingår.

Studeranderättslig standard

Folkhögskolornas studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna. Se dokument i lista nedan.

Trygg miljö

Syftet med Mora folkhögskolas handlingsplaner är att skapa en trygg och trivsam miljö för alla deltagare och all personal. 

Handlingsplan för en drog- och alkoholfri skolmiljö Region Dalarna

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling, Region Dalarnas folkhögskolor.