Riktlinjer för BT

Bastjänstgöring för läkare skall enligt riksdagsbeslutet vara individuellt anpassad och målstyrd men med en normtid på 12 månader. Dock kan det undantagsvis (vid mycket goda förkunskaper) förkortas till som minst 6 månader förutsatt att kompetensmålen ändå kan uppnås. I vissa fall kan BT eventuellt kräva längre tid än 12 månader för att nå målen.

Placeringar under BT är fastställda att vara minst 2 och max 4 till antalet. Det är obligatoriskt med minst 3 månader allmänmedicin och minst 3 månader akutsjukvård (inom klinisk specialitet med akutverksamhet, till exempel internmedicin, kirurgi, ortopedi, barn och så vidare). Därutöver tillåts ytterligare maximalt två andra kliniska placeringar. Planeringen av BT måste även ta särskild hänsyn till färdigheter inom psykiatri. Innehållsmässigt kommer BT att ha helt andra lärandemål än dagens AT vars nuvarande mål istället i huvudsak skall rymmas inom den nya 6-åriga läkarutbildningen.

BT skall inte examineras genom teoretiskt skrivning som dagens AT utan istället baseras på ett flertal formativa kliniska bedömningar och sammanfattande bedömningar. I slutet av BT skall det också göras en sammanfattande slutbedömning i samråd med en så kallad ”extern bedömare” som även skall ha ”pedagogisk kompetens”. De formativa bedömningarna skall ske minst två gånger per placering. I Dalarna har vi regionsövergripande, liksom i många andra regioner, beslutat att använda oss av bedömningsinstrumenten ”Mini-CEX” (Mini Clinical Evaluation Exercise) och ”DOPS” (Direct Observation of Procedural Skills) som används på svenska läkarutbildningar och här i Dalarna redan idag för läkarstudenterna från både Uppsala och Örebro.

Tidslinje placering

Exempel vid BT med tre placeringar.

Lärandet under BT skall i första hand ske genom kliniskt arbete under handledning men vissa teoretiska utbildningsmoment kommer behövas, dock inte veckovis återkommande utbildning som för AT-läkarna. I samband med att BT införs som obligatorisk del innan ST påbörjas så förlängs den minimala specialiseringstiden (BT+ST) till minst 5,5 år (vid förkortad BT) men i normalfallet minst 6 år.

Gamla och nya läkarprogrammet jämförelse

 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en detaljerad målbeskrivning för BT utifrån de 10 ”breda lärandemål” som fastställts av Riksdagen:

  • akuta, livshotande sjukdomstillstånd
  • vanligaste sjukdomstillstånden
  • medarbetarskap och ledarskap
  • etik, mångfald och jämlikhet
  • vårdhygien och smittskydd
  • lagar och föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation
  • kommunikation
  • sjukdomsförebyggande arbete
  • läkemedel
  • övriga kompetenser

Man har brutit ner dessa till ”bt-mål” på liknande sätt som vi redan har med a-, b- och c-mål i ST-målbeskrivningarna. Som det ser ut i nuläget lutar det åt att det blir 17 delmål där flera av dem delvis överlappar med a- och b-mål som de är angivna i ST-målbeskrivningarna för 2015. Detta kommer innebära att en del av målen i ST-målbeskrivningarna kommer att behöva anpassas och det kommer en ny ST-målbeskrivning 2021 (benämnt 2020 i bilden från SoS nedan) men c-målen kommer högst sannolikt vara helt oförändrade.

Målbeskrivningar 2015/2020

En utmaning är att antalet placeringar tillika tjänstgöringskliniker är fastställda till max 4 st vilket tydligt begränsar placeringsmöjligheterna på ett annat sätt än under AT där tjänstgöring kan ske på ett flertal kliniker, ffa under medicinhalvåret och opererande halvåret, vilket alltså inte tillåts i BT-strukturen. Den korta tjänstgöringstiden på i normalfallet 12 månader ställer också höga krav på både kliniska placeringarna och teoretiska utbildningsmomenten för att möjliggöra måluppfyllelse inom alla bt-delmålen.