Tillstånd för foto och film

Du behöver tillstånd om du vill fotografera eller filma i Region Dalarnas lokaler.

För att fotografera eller filma i regionens lokaler där det bedrivs sjukvård och tandvård krävs skriftligt tillstånd. Ansvarig verksamhetschef för aktuell verksamhet ger tillstånd. Övriga medarbetare eller patienter kan inte ge tillstånd.

Tillståndet är till för att skydda patientens integritet och för att ge personalen arbetsro. Tillstånd att fotografera eller filma förutsätter att patienter aldrig fotograferas eller filmas utan sitt medgivande. Såväl patienter som medarbetare avgör själva om de vill fotograferas och/eller intervjuas.

Fotografering eller filmning av exteriörer

Fotografering eller filmning av fastigheter inom sjukvårdsområden eller utanför vårdcentraler bör undvikas om det finns risk för att patienter eller besökare fotograferas.

Socialstyrelsens tillsynsavdelning har i en skrivelse (Dnr 3.2-30642/2011) till landets samtliga kommun- och landstingsdirektörer angivit att Socialstyrelsen kan komma att inge polisanmälan mot vårdgivare som tillåter att patienter filmas utan att uttryckligt och informerat samtycke inhämtats, fritt från påtryckningar. Socialstyrelsen erinrar särskilt om att patienter befinner sig i en utsatt situation och kan uppfatta vårdgivaren som en garant för att till exempel en tv-inspelning är ok.I en skrivelse från SKL (daterad 2011-12-15) görs bedömningen om att det är lagligt för ett landsting att införa begränsat eller generellt fotograferings- eller filmförbud.

Hade du nytta av informationen?