Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden.

11 juli 2019

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL
Pressmeddelande

Patienter med kroniska lungsjukdomar såsom KOL löper extra stor risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid luftvägsinfektioner. Det är därför viktigt att de omhändertas på ett strukturerat sätt när de söker vård. "Vården bör också ha en lägre tröskel för att behandla med antibiotika jämfört med när friska individer söker för liknande besvär," säger Roger Larsson, chefläkare.

9 juli 2019

I år står Söderhamn som värd för Miljötinget
Pressmeddelande

Fokus på biologisk mångfald när ungdomar från Dalarna och Gävleborg träffas på årets Miljöting: "De flesta känner idag till att vi står inför allvarliga klimatförändringar, men något som de ideellt aktiva ungdomarna i projektet valt att lyfta i år är hur detta påverkar vår biologiska mångfald. Hur viktigt det är för vår planet," säger Anna Sjögren, projektledare Miljötinget, Region Dalarna.

5 juli 2019

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos
Pressmeddelande

En 69-åring man får sin cancerdiagnos fördröjd på grund av att rutiner kring provsvar och symtombild inte följts: "I det här fallet har man frångått de standardiserade vårdförloppen vilket är ytterst beklagligt då det sannolikt fördröjt patientens diagnos," säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

2 juli 2019

Ny livsmedelsstrategi ska öka lokal livsmedelsproduktion
Nyhet

Dalarna har antagit en ny regional livsmedelsstrategi. Visionen är att skapa mer värden med mat från Dalarna. Målet är att Dalarna med konkurrenskraftiga företag och hållbara metoder ska öka livsmedelsproduktionen och ge smakrika och hälsosamma livsmedel som skapar sysselsättning, hållbar tillväxt och en levande landsbygd för nuvarande och kommande generationer i hela Dalarna.

1 juli 2019

Region Dalarna vill sätta ungas delaktighet i centrum
Pressmeddelande

Unga på landsbygden och i utsatta områden känner sig mindre delaktiga i samhället än unga i städerna. "Delaktighet är viktigt för de ungas egen självkänsla och välbefinnande, men också för att vi ska ha ett levande och demokratiskt samhälle. Det finns många risker kopplade till att känna utanförskap, som till exempel ohälsa och riskbeteende," säger Johanna Tangnäs, ungdomsstrateg, Region Dalarna.