Syntolkning: Kortfattat hälso- och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-10-10

Pressmeddelande – 10 oktober 2023

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Begränsning av hyrbemanning

Nämnden godkände Samverkansnämndens rekommendation att minska hyrbemanningen och därigenom stärka personalens arbetsmiljö. Enligt Samverkansnämndens rekommendation ska kostnaderna inte överstiga två procent av personalkostnaderna inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att besluta om en handlingsplan för genomförandet. Genom att minska hyrbemanningen kan andelen anställd personal successivt öka, arbetsmiljön stärkas samt kontinuiteten, tryggheten och tillgängligheten för patienten förbättras.

Verksamhetsplan och budget 2024 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nämnden fastställde verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen kommer under 2024 fokusera på att:

 • genomföra förslag enligt handlingsplanen för att nå en ekonomi i balans
 • säkerställa en god produktion och tillgänglig vård för att uppnå målen med vårdgarantin
 • fortsätta utveckla en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor
 • genomföra målen i enlighet med hållbarhetsprogrammet, exempelvis genom förstärkt hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård som organiserad prostatacancertestning, screeningprogram för att upptäcka livmoderhalscancer, vaccinationsprogram och suicidprevention
 • utveckla nya digitala vårdformer för en nära och tillgänglig vår
 • stärka primärvårdens roll genom att:
  • genomföra inriktningen för framtidens hälso- och sjukvård och den länsgemensamma strategin för en god och nära vård
  • utveckla tidiga insatser för psykisk ohälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvård
  • fortsätta utveckla en trygg hälso- och sjukvård genom en tillgänglig ambulanssjukvård, samordnad vård för sköra äldre, trygg förlossnings- och mödrahälsovård samt ett förstärkt kvinnofridsarbete.

(M) och (SD) deltog inte i beslutet.

Administrativ justering av fastställda vårdplatser

Nämnden beslutade att ändra antalet fastställda somatiska vårdplatser (exklusive IVA) från 582 till 482. Detta är en administrativ justering som inte påverkar vården då antal disponibla platser inte ändras. Antalet disponibla somatiska vårdplatser är i nuläget 403. Socialstyrelsen har angett 455 platser som riktvärde (behov) av disponibla platser på kort sikt för Dalarna.

 • Fastställd vårdplats är en rent administrativ benämning som används i exempelvis budget- och planeringssammanhang.
 • Disponibel vårdplats är en vårdplats i slutenvård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

(M) yrkade avslag och reserverade sig.

Ny avfallscentral, kyl- och värmeförsörjning på Mora lasarett

Nämnden godkände förslagshandlingarna för att modernisera Mora lasaretts anläggningar för reservvärme, kylkapacitet och omhändertagande av avfall. Hantering av beräknad driftskostnadsökning om 7,7 miljoner kronor per år tas till budgetberedningen 2024 samt 2025. En ny avfallscentral byggs som en om- och tillbyggnad av hus 22. Projektet förutsätter att byggnad 20 och del av byggnad 22 rivs. Projektets totala investeringskalkyl har efter anbudsförfarande ökat från 94 miljoner kronor till 160 miljoner kronor.

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.

Avgifter i sjukvården

Nämnden beslutade om nya avgifter för sjukvården från och med 2024. Avgift för distanskontakt per telefon införs och förseningsavgift införs för utrustning som inte återlämnas på utsatt tid. Övriga avgifter för öppenvård ändras inte. Slutenvårdsavgift, avgift för remitterad patient på patienthotell och gränsen för högkostnadsskydd höjs enligt Hälso- och sjukvårdslagens beräkning av prisbasbelopp.

(V) lämnade ett yrkande och reserverade sig.

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka