Syntolkning: Kortfattat hälso- och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-03-26

Pressmeddelande – 26 mars 2024

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Reduktion av vårdnära service

Region Dalarna har utrett hur hälso- och sjukvårdens kostnader för vårdnära service (VNS) kan minskas med 20 miljoner till slutet av 2024. Utredningen är en av åtgärderna i hälso- och sjukvårdens handlingsplan för en ekonomiskt hållbar framtid som beslutades i maj 2023.

Vårdnära service (VNS) avser arbetsuppgifter inom vården som utförs av personal med servicekompetens och som inte kräver vårdkompetens. Utredningen har identifierat de verksamheter där VNS kan reduceras med minst påverkan på personal och patienter för att nå besparingen. VNS har införts inom slutenvården de senaste åren och innebär att vissa arbetsuppgifter växlats över från vårdpersonal till servicepersonal. Utredningen har identifierat vilka arbetsuppgifter som nu helt eller delvis ska återgå till vårdpersonal.

Nämnden beslutade att minska användandet av tjänster från VNS med motsvarande 20 miljoner kronor i enlighet med handlingsplanen för en hållbar framtid för Region Dalarna. Det innebär en kostnadsminskning med drygt 20 procent för VNS.

(M) och (V) yrkade avslag och reserverade sig.

Ny handlingsplan för epidemi och pandemi

Nämnden godkände den nya handlingsplan för epidemi och pandemi som Region Dalarna har tagit fram i syfte att ha en bättre beredskap i händelse av en ny epidemi/pandemi. Planen är ett komplement till den regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen. Planen beskriver hur Region Dalarna ska planera för användningen av personella och materiella resurser och utveckla organisationen för att hantera en pandemi. Handlingsplanen ska fungera som ett stöd till beslutsfattande samt vara en vägledning för verksamheternas planering och hantering före, under och efter pandemin.

Ordförande har inkommit med ett förslag på reviderad skrivelse som godkändes.

(V) deltog inte i beslutet.

(SD) yrkade på eget förslag som avslogs, samt reserverade sig.

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Patientsäkerhetsberättelsen för 2023 redovisar Region Dalarnas arbete och utveckling inom patientsäkerhetsområdet. Underlaget kommer bland annat från regionens avvikelsehanteringssystem, enkätsvar från verksamheter, patientnämnden och nationella punktprevalensmätningar.

Exempel på viktiga åtgärder och framsteg:

  • Ny regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet har antagits under året och helt eller delvis implementerats i 80 % av verksamheterna.
  • Patientsäkerhetsdialoger genomförs regelbundet.
  • Gemensam workshop för hygienombud och patientsäkerhetsombud kring vårdrelaterade infektioner.
  • Styrdokumentet ”10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg” har antagits.
  • Beslut att metoden ”Gröna korset” för trycksår successivt ska breddinföras.
  • Ny klagomålstjänst via 1177 innebär enkel, enhetlig och patientsäker hantering av klagomål.
  • Obligatorisk patientsäkerhetsutbildning till chefer inom hälso- och sjukvård.
  • Antalet genomförda hygienronder har ökat.
  • Förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre har minskat

Patientsäkerhetsberättelsen i sin helhet

Nämnden godkände patientsäkerhetsberättelsen samt beslutade att arbetet med patientsäkerhet fortsätter enligt verksamhetsplanen och följs upp på hälso- och sjukvårdsnämnden vid tertialuppföljningar 2024 samt i samband med patientsäkerhetsberättelsen för 2024.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka