Syntolkning: Kortfattat kollektivtrafiknämnden

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2023-08-23

Pressmeddelande – 23 augusti 2023

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Pris- och zonmodell för kollektivtrafik inom Region Dalarna

För att möta nuvarande och framtida behov av en modern och anpassad kollektivtrafik som attraherar fler resenärer behöver nuvarande zonmodell samt kopplad prisstruktur förnyas. Förnyelsen ska bana väg för ökat intresse att nyttja kollektivtrafiken. En omfattande utredning har belyst olika möjligheter, bland annat har resandepotentialen kartlagts utifrån faktiskt resmönster i Dalarna oavsett färdsätt.

Nya anpassade biljettprodukter är framtagna som gemensamt med nya zonmodellen ökar attraktiviteten att åka kollektivt.

Kollektivtrafiknämnden beslutade föreslå ny zon- och prismodell med tillhörande produkter. Den nya modellen börjar gälla första januari 2024, under förutsättning att regionfullmäktige fattar samma beslut.

Moderaterna yrkade återremiss av förslaget.

David Örnberg (V) deltog ej i beslutet.

Tillfälligt avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare i Dalarnas län

Regionstyrelsens beslutade den 6 februari 2023 att förlänga beslutet om avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare i Dalarnas län mellan den 21 februari och den 18 september 2023. I beslutet gav regionstyrelsen kollektivtrafiknämnden i uppdrag att före eventuell förlängning av avgiftsfriheten återkomma med en återrapport om hur åtgärden fallit ut.

Sedan första februari 2023 till första augusti 2023 har 27 768 stycken avgiftsfria resor för ukrainska medborgare registrerats.

Informationen överlämnas nu till regionstyrelsen för vidare hantering.

Delårsrapport 2023 för kollektivtrafiknämnden

Delårsrapport 2023 för kollektivtrafiknämnden godkändes.

I delårsrapporten görs en bedömning av kollektivtrafiknämndens ekonomiska resultat och verksamhetsmål per sista juli samt prognos för hela verksamhetsåret 2023.

Prognosen för 2023 är ett underskott på 139,9 miljoner kronor. I tertialrapport april 2023 prognostiserades för kollektivtrafiknämnden ett underskott på 228,6 miljoner kronor för året. I denna prognos finns ersättning från regionstyrelsen för avtalsindex och Tåg i Bergslagen på 97 miljoner kronor med.

Bedömningen är att alla målen inom regionplanens målområden kommer att uppnås under året.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:
  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden
Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden


Söker du tidigare publiceringar av kortfattat?
Här finns kortfattat från alla nämnder: Kortfattat - Region Dalarna
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka