Kollektivtrafiknämnden

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2023-12-14

Pressmeddelande – 15 december 2023

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kollektivtrafikplan 2024 med utblick 2025-2026

Kollektivtrafikens utveckling utifrån ett kortare perspektiv om tre år sammanställs till kollektivtrafikplan. De övergripande målen med utvecklingen av kollektivtrafiken är nöjdare resenärer och ett ökat resande vilket även leder till ökade intäkter. Åtgärder på såväl kort som lång sikt som bidrar till måluppfyllnad presenteras i kollektivtrafikplanen som ska bygga på tidigare samverkan med länets kommuner, myndigheter och andra offentliga aktörer och civilsamhälle och beslutas av kollektivtrafiknämnden Region Dalarna.

Kollektivtrafikplan 2024 med utblick 2025 – 2026, fastställdes.

(M) och (SD) reserverade sig till förmån för egna förslag.

Åtgärdsval - Lokalförändring Elektrifiering etapp 1 Falun Borlänge

För att kunna bedriva trafik med elfordon måste regionens bussdepåer elektrifieras. Elektrifieringen av kollektivtrafiken i länet planerar regionen att genomföra i två etapper där bussdepåerna Falun och Borlänge hanteras i den första etappen. I samband med att nytt trafikavtal tecknas planeras att ytterligare trafik i regionen ska kunna bedrivas med elfordon vilket kommer att hanteras i en etapp två. Övergången till eldrift förväntas minska den direkta driftkostnaden med 6 – 8 mnkr per år för de 25 fordon som är aktuella för eldrift under 2025. Anpassning av depåerna i Falun och Borlänge ger förutsättningar för att ytterligare upp till 15 fordon kan bytas till eldrivna under 2026.

1. Lokalförändringsförslaget för elektrifiering av bussdepåer Falun och Borlänge och dess driftskostnadsförändring om 14,5 mnkr per år under 25 år.

2. Kostnad för framtagande av förslagshandling som bedöms uppgå till 0,5 mnkr.

3. Vid eventuellt avbrytande av projektet i förtid tar kollektivtrafiknämnden kostnaden upp till 50 miljoner kronor.

Punkt 1 och 3 återremitterades till nämndmötet 18/1 2024.

Punkt 2 godkändes.

Revidering av Verksamhetsplan och budget Kollektivtrafiknämnden 2024

Regionfullmäktige beslutade, 20 november 2023 att öka Kollektivtrafiknämndens regionbidrag. Budgetmedel som tillkommit ger att regionbidrag är 825,6 mnkr mot tidigare beslutat regionbidrag om 795,1 mnkr.

Reviderad budget Kollektivtrafiknämnden 2024, fastställdes.

(M), (SD) och (V) deltog inte i beslutet.

Förlängning av Avtal mellan Region Dalarna och Rättviks kommun om tillköp av trafik – Flextrafik Dådran

Rättviks kommun önskar att förlänga gällande Avtal om tillköp av trafik i Rättviks kommun – Flextrafik Dådran, som löper ut 31 december 2023. Förslaget är att förlänga avtalet tre år, från 1 januari 2024 till och med 31 december 2026.

Förlängning av Avtal om tillköp av trafik i Rättviks kommun godkändes.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka