Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden Region Dalarna

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2024-02-22

Pressmeddelande – 22 februari 2024

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kollektivtrafikrapport 2023

Kollektivtrafikrapport 2023, fastställdes. Kollektivtrafikrapporten tas fram i enlighet med EU-förordningen om kollektivtrafik och i rapporten följs Region Dalarnas beslut om allmän trafikplikt upp. Kollektivtrafikrapporten redovisar vilken utveckling av kollektivtrafiken i länet som skett under året och utgör sammanställning för egen kontroll av verksamheten. Detta bokslut av kollektivtrafikåret möjliggör att följa upp de målsättningar som är antagna i Region Dalarnas trafikförsörjningsprogram 2023–2032.

Rapporten ska bidra till en bra dialog i samverkan om kollektivtrafikens utveckling samt utgöra kunskapskälla för beslutsfattare och andra berörda.

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Verksamhetsberättelsen redovisar kollektivtrafikförvaltningens verksamhet, mål och uppdrag, utblick om framtiden, ekonomiskt resultat, personalstatistik samt interna kontroll, verksamhetsåret 2023. Verksamhetsberättelsen blir en del av den sammanställda årsredovisningen för regionen. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen är god och att planerade aktiviteter genomförts.

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse för 2023, fastställdes.

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2023 överlämnas till regionstyrelsen.

Fastställande av färdbevisens giltighetstid kopplat till beslutad pris- och zonmodell

I samband med beslut om de nya zonerna och produkterna behöver färdbevisens giltighetstid anges. Detta förslag till beslut berör dock enbart färdbevistyperna ”Enkelbiljett” och färdbeviset ”Tillsammans” som i grunden också är en enkelbiljett av sin natur.

Resenären antas behöva lösa biljett enbart en gång. Således behöver giltighetstiden anpassas efter resans längd. För stadszonerna föreslås en giltighetstid om en timme, vilket är en etablerad giltighetstid med den servicenivå som erbjuds.

För beslutat zonsystem antas två timmar räcka för den mindre gröna zonen och fem timmar för den större zonen, det vill säga gula och blå zonen. För långa resor behöver giltighetstiden beslutas så att den innefattar de flesta möjliga resorna, och förslaget blir att giltighetstiden för sådana biljetter sätts till fem timmar.

Färdbevisens giltighetstid för enkelbiljett beslutas vara 60 minuter för stadszoner samt att giltighetstiden för den gröna zonen sätts till 120 minuter.

Färdbevisens giltighetstid för enkelbiljett beslutas vara 300 minuter för den gula- och blå (län)zonerna.

Tågstrategi för Region Dalarna

Tågstrategi för Dalarna är en förutsättning för att fastställa ett basutbud för Dalarna och för arbete med revidering av Långsiktig program för Tåg i Bergslagen. För framdrift med tydlig politisk förankring under beredningsarbetet föreslås kollektivtrafikförvaltningens förvaltningschef arbeta fram förslag till Tågstrategi för Region Dalarna, samt att en politisk styrgrupp som utgörs av kollektivtrafiknämndens presidium inrättas.

Beslut:

1. Förvaltningschef kollektivtrafikförvaltningen uppdras att bereda förslag till Tågstrategi för Region Dalarna.

2. Politisk styrgrupp för Tågstrategi för Region Dalarna inrättas.

3. Abbe Ronsten (S), Jonas Hillerström (KD) och David Örnberg (V) väljs till att ingå i politisk styrgrupp för Tågstrategi för Region Dalarna.

(M) och (SD) reserverade sig mot beslutspunkt 3.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka