Kortfattat regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2023-09-18

Pressmeddelande – 18 september 2023

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Delårsrapport för Region Dalarna – fortsatt höga verksamhetskostnader

Förväntat resultat för hela året 2023 uppgår i delårsrapporten till minus 726 miljoner kronor, vilket är en förbättring sedan prognosen i april på minus 845 miljoner kronor. Förbättringen förklaras främst av arbetsmarknadens utveckling som varit starkare än förväntat vilket ökat skatteintäkterna med 120 miljoner kronor i förhållande till tidigare prognos.

Trots bättre prognos har Region Dalarnas totala verksamhetskostnader ännu inte börjat minska vilket kan innebära att åtgärdspaketet i handlingsplanen En hållbar framtid för Region Dalarna måste utökas för att kunna garantera en hållbar ekonomi. Handlingsplanen ställer krav på åtgärder som leder till ekonomisk effekt om 500 miljoner kronor i helårseffekt från år 2024. Varje åtgärd i handlingsplanen har en namnsatt ansvarig och en noggrann uppföljning kommer att ske.

Fortsatt subventionerad vård för ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare, oavsett migrationsstatus, berättigas även fortsättningsvis subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande. Det har regionstyrelsen beslutat.

Beslutet innebär tillgång till all vård för barn ej fyllda 18 år – samt för vård till vuxna som inte kan anstå, kostnadsfria hälsoundersökningar oavsett ålder, samt gratis mässlingsvaccin till vuxna.

Beslutet gäller till och med 2024-01-01. Regionstyrelsen kan förlänga beslutet vid behov.

Upphandling av företagshälsovård

Regionstyrelsen har beslutat att en upphandling av företagshälsovård ska göras. Avtal med nuvarande leverantörer löper ut om cirka ett år. Region Dalarna behöver i god tid påbörja upphandlingsprocessen för att säkerställa en genomtänkt kravspecifikation samt tillräcklig tid för den upphandlade leverantören att komma igång. Avtalsvärdet uppgår till ca 35 miljoner kronor fördelat på en avtalstid om fyra år.

Satsning på fler hornhinnor för transplantation

Hornhinnebanken inom Sjukvårdsregion Mellansverige får i uppdrag att bistå regionerna inom sjukvårdsregionen med vävnadsdonationsutredare.

Hornhinnebanken, belägen vid Universitetssjukhuset i Örebro, ska säkerställa Sjukvårdsregion Mellansveriges tillgång till hornhinnor för transplantation. Det är en av sex hornhinnebanker i Sverige som erhåller tillvaratagna ögonvävnader från sjukhus.

En förutsättning för tillvaratagande av hornhinnor är att det görs en samtyckes- och en riskutredning, något som varje enskild region ansvarar för. Arbetet är omfattande och har bedrivits på delvis olika sätt inom respektive region. En centralisering av verksamheten förväntas öka effektiviteten och tillvaratagandet av fler hornhinnor.

Region Dalarnas nya mix av elektricitet ger sänkta koldioxidutsläpp

Andelen miljömärkt elenergi ska inhandlas med en mix av sol (1 procent), vatten (24 procent) och vind (75 procent). Det har regionstyrelsen beslut.

Region Dalarnas koldioxidutsläpp, från elanvändning, minskar med cirka 9 500 ton (90 procent) vid köp av miljömärkt el enligt beslutad mix i relation till svenska elproduktionens den så kallade residualmix som används vid energijämförelser i Sverige.

(M) och (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Region Dalarna säger nej till anmälningsplikt för vårdpersonal

I en skrivelse uppmanar Region Dalarna regeringen att inte införa anmälnings- och informationsplikt för anställda inom hälso- och sjukvården när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det är regionstyrelsen som fattat beslutet att skicka brevet.

Brevet ska ses mot bakgrund av att regeringen tidigare har tagit beslut om att utreda huruvida medarbetare inom offentlig sektor ska vara skyldiga att anmäla till Migrationsverket när de kommer i kontakt med personer som misstänks befinna sig i landet utan tillstånd.

(M), (SD), (KD) och (DSP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att man vill invänta förslaget från regeringens utredning.

Ny pris- och zonmodell för kollektivtrafiken

En ny pris- och zonmodell för kollektivtrafiken i Dalarna har fastställts av regionstyrelsen och börjar gälla vid årsskiftet under förutsättning att regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

För att möta nuvarande och framtida behov av en modern och anpassad kollektivtrafik, som attraherar fler resenärer, behöver nuvarande zonmodell samt prisstruktur förnyas. Förnyelsen ska bana väg för ökat nyttjande av kollektivtrafiken.

Bakom förslaget ligger en omfattande utredning. Utbudsperspektivet är en viktig aspekt för ett rättvisare system. Kollektivt resande i landsbygd har generellt haft svårt att attrahera resenärer men den nya pris- och zonmodellen ska ändra på detta.

(M), (SD) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Ny samarbetsform mellan Region Dalarna och idéburna organisationer

Regionstyrelsen har beslutat att regionens nämnder får använda samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) när offentlig och idéburen sektor gemensamt vill lösa komplexa samhällsproblem.

Formen skiljer sig från upphandling, där parterna har en beställare-utförar-relation och från bidragsgivning där relationen är mellan givare och mottagare.

Partnerskap mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer ska ses som ett strategiskt verktyg för att lösa många av samtidens aktuella problem. Flera idéburna organisationer i Dalarna är intresserade av att bidra till ökad samhällsnytta genom IOP tillsammans med Region Dalarna.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

    Vill du veta mer?
    Här finns handlingarna till regionstyrelsen

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka