Grafisk illustration Kortfattat

Kortfattat: regionstyrelsen 2023-10-23

Nyhet – 23 oktober 2023

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Region Dalarna säkrar tillgången på sjukvårdsprodukter

Regionstyrelsen har fattat beslut om att Region Dalarna ska förvärva del av fastigheten Främby 1:33 för en framtida etablering av ett egenägt centralt regionlager. Regionstyrelsen fattade också beslut om att hyra en lokal för ett regionlager i väntan på att det fullstora lagret i egen regi är klart att tas i bruk.

Bakgrunden är de allvarliga leveransproblem som uppstod i samband med bytet av lager- och distributionsleverantör för förbrukningsartiklar hösten 2019 samt under pandemin av covid-19 2020-2021.

Nya lokaler för dialysavdelningen på Avesta lasarett

Entréplan i hus 3 vid Avesta Lasarett ska byggas om till en dialysavdelning. Det har regionstyrelsen nu beslutat på förslag från hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet är att skapa en dialysenhet som är anpassad till dagens krav på patientsäkerhet, arbetsmiljö och hygien och som möjliggör arbete med personcentrerad vård.

Lokalen används i nuläget av sömnlaboratoriet som kommer att flytta ut under hösten 2023. Regionstyrelsen beslutade även om kostnader för sömnlabbs utflytt.

Myggbekämpning i nedre Dalälven 2022

Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag, NEDAB, beviljas ersättning för myggbekämpning med cirka 500 000 kronor för 2023. Det har regionstyrelsen beslutat. Beslut om myggbekämpning i Nedre Dalälven för 2024 beslutas under 2024.

NEDAB:s uppgift är att säkerställa ett drägligt liv för de som bor, lever och verkar i området samt möjliggöra att besöksnäringen utvecklas och att besökarna trivs och återkommer.

Antikorruptionspolicyn revideras

Mot bakgrund av kritik från regionens revisorer om antikorruptionspolicyn från 2019 ges regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad antikorruptionspolicy. Regiondirektören ges även i uppdrag att säkerställa att regionens arbete mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan genomförs.

Ny pris- och zonmodell för kollektivtrafiken i Dalarna

En ny pris- och zonmodell för kollektivtrafiken i Dalarna har fastställts av regionstyrelsen och börjar gälla vid årsskiftet under förutsättning att regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

För att möta nuvarande och framtida behov av en modern och anpassad kollektivtrafik, som attraherar fler resenärer, behöver nuvarande zonmodell samt prisstruktur förnyas. Förnyelsen ska bana väg för ökat nyttjande av kollektivtrafiken.

Bakom förslaget ligger en omfattande utredning. Utbudsperspektivet är en viktig aspekt för ett rättvisare system. Kollektivt resande i landsbygd har generellt haft svårt att attrahera resenärer men den nya pris- och zonmodellen ska ändra på detta.

Ärendet kom tillbaka från senaste fullmäktige till regionstyrelsen genom en så kallad minoritetsåterremiss. Efter kompletterande information har regionstyrelsen fattat beslut om att lägga fram ärendet för regionfullmäktige igen.

(M), (SD) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Avtalen för vårdval revideras

Regionstyrelsen har fattat beslut om att revidera avtalen för vårdval inom områdena primärvård, barn- och ungdomspsykiatri samt allmäntandvård för barn och unga. En revidering av vårdvalsavtalen görs årligen.

En förändring gällande vårdval primärvård handlar bland annat om att ställa krav på användande av den digitala plattformen 1177-direkt samt att öppna upp för möjligheten till mobila mottagningar.

Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

(V) deltog ej i beslutet kring vårdval barn- och ungdomspsykiatri.

Avgift vid utlämnande av allmänna handlingar även i digital form

Region Dalarna ska ha möjlighet att ta betalt vid utlämning av allmänna handlingar även i elektronisk form. Det har regionstyrelsen beslutat.

Avgifter för allmänna handlingar fastslogs senast i landstingsfullmäktige 2014. Sedan dess har det blivit mer eller mindre norm att den som önskar ta del av handlingar vill att de ska lämnas ut i elektronisk form. Även avgifterna för utlämning av handlingar i pappersform justeras.

Handlingar som kan lämnas ut från regionens diariesystem, ReDa, kommer inte att avgiftsbeläggas om de enkelt kan bifogas som en fil i ett mejl.

Om regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut börjar de nya avgifterna gälla från och med årsskiftet.

(M), (SD) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ny avfallscentral vid Mora lasarett

Regionstyrelsen har beslutat om ny avfallscentral samt ny kyl- och värmeförsörjning vid Mora lasarett.

Behovet av en utökning av Regionservice lokaler vid Mora lasarett för att möta dagens och framtidens behov av service är kopplat till möjligheterna att bedriva rationell produktion och hantering och införa rena och orena flöden med högre hygienkrav samt förbättra servicepersonalens arbetsmiljö.

En ny avfallscentral ska byggas som en om- och tillbyggnad av hus 22. För att tillgodose Mora lasarett med erforderlig processkyla, klimatkyla och reservvärme anläggs ny kylcentral samt utbyte av befintliga värmepannor med tillhörande utrustning

Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Svår ekonomiskt läge

Regionens finansiella situation är svår och utsikterna för nästkommande år tyder på att de ekonomiska utmaningarna kommer att vara fortsatt svåra. Aktuell prognos för budgetår 2023 pekar mot ett underskott på närmare minus 750 miljoner kronor medan 2024 har ett budgeterat underskott på över minus 500 miljoner kronor. Det är därför av största vikt att den fastställda ekonomiska handlingsplanen genomförs.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka