Grafisk illustration Kortfattat

Kortfattat: Regionstyrelsen 2024-02-05

Pressmeddelande – 5 februari 2024

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Regionstyrelsen ger grönt ljus för familjecentral i Smedjebacken

Regionstyrelsen har godkänt förslagshandlingar för familjecentralen i Smedjebacken. Familjecentralen ska ge förutsättningar för jämlika och likvärdiga insatser av hög kvalitet för Smedjebackens barn och ungdomar. Familjecentralen ska vara en samlokaliserad verksamhet med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänst, ungdomsmottagning och samtalsmottagning.

Beslutet innebär en årlig hyresökning för Region Dalarna på 1,3 miljoner kronor. Region Dalarnas fastighetsförvaltning uppdras nu teckna avtal så att projektet kan starta.

Robusthetsplan för Falu lasarett

Regionstyrelsen har fastställt en robusthetsplan för Falu lasarett.

För att säkerställa att vården kan utföras säkert och effektivt behöver sjukhusbyggnader och deras fastighetstekniska system vara robusta och även flexibla för kommande verksamhetsbehov.

Ett av målen i den regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen är att Region Dalarna vid störningar av viktiga funktioner som till exempel el, vatten, it, förbrukningsmateriel, läkemedel, tvätt, livsmedel och medicinsk gas ska kunna bedriva hälso- och sjukvård i normal drift i en vecka och med målsättningen att klara prioriterad drift i tre månader.

Investering för nödvatten och el

En samhällsstörning kan påverka sjukhusverksamheten på ett sätt som medför ett behov av att snabbt kunna leverera reservkraft eller nödvatten. Vid ett bortfall av ordinarie dricksvattenförsörjning handlar det om att skyndsamt och på ett säkert sätt förse patienter, personal samt livsmedelsproduktion med erforderligt dricksvatten, så kallat nödvatten. Vad gäller reservkraft handlar det om att snabbt kunna koppla upp mobila reservkraftaggregat till verksamheter eller delar av verksamheter som inte har egen reservkraft.

Regionstyrelsen har därför avsatt 11 miljoner kronor för att öka Region Dalarnas robusthet och beredskap för el och vatten, bland annat genom att större vattentankar och reservaggregat inhandlas.

Regionstyrelsen ger klartecken till nya Kristinehallen

En om- och nybyggnad av Kristinehallen i Falun har fått klartecken av regionstyrelsen. Det är Falu kommun som kommer göra investeringen men Region Dalarna ska hyra in sig. Därmed skapas bättre förutsättningar för Musik i Dalarnas verksamhet.

Det är Falu kommun som äger och driver Kristinehallen idag och som kommer att göra det även i fortsättningen. Förslaget till beslut innebär att Region Dalarnas är med och skapar förutsättningar för om- och nybyggnaden av Kristinehallen genom att hyra 4 405 kvadratmeter för sin musikverksamhet med en hyra på 13,75 miljoner kronor per år.

Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige.

(SD) reserverade sig mot beslutet.

Bussdepåer byggs om för eldrivna bussar

För att kunna bedriva kollektivtrafik med elfordon måste Region Dalarnas bussdepåer elektrifieras. Regionstyrelsen har beslutat att elektrifieringen av kollektivtrafiken i länet genomförs i två etapper där bussdepåerna Falun och Borlänge hanteras i den första etappen. I samband med att ett nytt trafikavtal tecknas planeras att ytterligare trafik i Region Dalarna ska kunna bedrivas med elfordon, vilket kommer att hanteras i etapp två.

Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige.

(M) och (SD) reserverade sig mot beslutet.

Strategi mot våld i nära relationer

Regionstyrelsen har antagit en strategi mot våld i nära relationer. Strategin ska genomföras inom ordinarie budgetram. Genomförandet förväntas förebygga brott, stärka de mänskliga rättigheterna, förbättra uppväxt- och livsvillkor samt stärka folkhälsan vilket på lång sikt ger minskade kostnader. Bakgrunden är att regionstyrelsen tidigare antagit den länsgemensamma strategin ”Ett Dalarna fritt från våld.”

SMS-livräddare införs

Regionstyrelsen har beslutat att avsätta en halv miljon kronor för att införa så kallade SMS-livräddare. SMS-livräddare är en tjänst där frivilliga med hjärt-lung-räddningskunskap (HLR) kan registrera sig och på så sätt bidra till att förhindra hjärtstopp och därmed rädda liv. Tjänsten ska ses som ett komplement till SOS Alarms tjänster.

(M) och (SD) reserverade sig mot förslaget.

Varumärkeshierarkin reviderad

Nu ska kopplingen stärkas mellan Region Dalarna och de privata vårdgivarna som utför vård på uppdrag av regionen. Det är en av nyheterna i den reviderade varumärkeshierarkin som regionstyrelsen antagit.

I sin kommunikation ska de privata vårdgivarna fortsättningsvis använda tillägget ”På uppdrag av Region Dalarna” i anslutning till sina respektive varumärken. Även kopplingen mellan Region Dalarna och dess kulturverksamheter som har egna varumärken ska nu stärkas.

Varumärkeshierarkin reglerar hur Region Dalarna organiserar sina varumärken samt hur dessa förhåller sig till varandra.

Program antaget för donationer från Region Dalarna

Regionstyrelsen har antagit ett program som beskriver på vilket sätt Region Dalarna kan lämna donationer vid särskilda händelser eller för välgörande ändamål – något som inte varit reglerat tidigare. Med donation avses en gåva av tillgångar som ägs av Region Dalarna som önskas ges till ideell förening eller annan donationsmottagare för välgörande ändamål. Det kan exempelvis handla om uttjänt medicinsk utrustning.

Huvudregeln är att Region Dalarna inte lämnar bistånd i form av donationer. En donation föreslås få lämnas endast med regionstyrelsens godkännande. Vid ställningstagandet ska verksamheten ha bedömt och samrått med berörda expertfunktioner för att klarlägga perspektiven verksamhet, ekonomi, juridik, säkerhet och hållbarhet.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka