Syntolkning: Grafisk illustration Kortfattat Regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2024-03-11

Nyhet – 11 mars 2024

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Strategi för digitalisering antagen

Regionstyrelsen har antagit en digitaliseringsstrategi för åren 2024-2028 som pekar ut riktningen för regionens arbete med digitalisering.

Region Dalarna står inför omfattande utmaningar som kräver effektiviseringar och nytänkande. Samhällets digitalisering i kombination med en förändrad demografi och höga krav på säkerhet innebär att regionen måste kraftsamla i digitaliseringsfrågan för att bedriva verksamhet med bibehållen kvalitet.

Ansträngt ekonomiskt läge

Efter en justering är nu Region Dalarnas preliminära ekonomiska resultat efter balanskravsjusteringar för helåret 2023 minus 546 miljoner kronor. Utfallet är 297 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats för 2023, men är en förbättring med 136 miljoner kronor jämfört med den senaste prognosen från september 2023, tack vare högre skatteintäkter och mer statsbidrag än förväntat.

En tidig ekonomisk prognos för 2024 tyder på ett underskott på ca 1 100 miljoner vilket är mer än dubbelt så stort som det budgeterade underskottet för 2024 på minus 519 miljoner. En sådan kostnadsnivå innebära att regionen inte har en långsiktigt hållbar ekonomi trots att pensionskostnaderna kraftigt kommer minska 2025.

En långsam men tydlig utveckling sker nu med:

  • en kostnadsökningstakt som överstiger verksamhetsintäkter och skatteunderlag
  • ett vårdbehov som ökar i en befolkning som lever allt längre
  • en medicinsk utveckling som ökar möjligheterna till att vårda och bota.

Region Dalarna behöver - och har inlett - genomlysning av all verksamhet för att identifiera möjligheter till effektiviseringar och prioriteringar för att dämpa kostnadsutvecklingen. Arbetet kommer att behöva intensifieras för att kunna hantera regionens ytterligt ansträngda ekonomiska läge och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka