Kortfattat: regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2024-04-15

Nyhet – 15 april 2024

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Region Dalarnas ekonomi och verksamhetsresultat ska genomlysas

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av Region Dalarnas nuvarande ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat jämfört med liknande regioner.

Aktuell ekonomisk prognos pekar på betydande utmaningar för Region Dalarna, vilket gör att nuvarande åtgärdsplaner anses otillräckliga. Därmed krävs ytterligare insatser för att utveckla, omställa och prioritera Region Dalarnas resurser effektivt.

Genomlysningen innebär en systematisk jämförelse med andra regioner för att identifiera signifikanta avvikelser och möjligheter för förbättringar. Uppdraget omfattar även en utvärdering av vilken förändring i ambitionsnivå som krävs för att uppnå ekonomisk hållbarhet. Målet är en rapport som belyser dessa aspekter och ger en tydlig bild av det finansieringsgap som finns.

Uppdraget löper från mitten av april till början av september 2024 och samverkar med processen för framtagandet av regionplan och budget för 2025-2027. Återkoppling av uppdraget till förtroendevalda sker i samband med delårsbokslutskonferensen i september.

(M) och (SD) reserverar sig mot beslutet.

Anställningsstopp i Region Dalarna

Regionstyrelsen har beslutat om anställningsstopp i Region Dalarna. Det är regiondirektören som fått uppdraget att införa anställningsstoppet som börjar gälla den 15 april 2024.

Ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge gör det nödvändigt att införa ett generellt anställningsstopp vid Region Dalarna för alla typer av tillsättningar med undantag för vissa kritiska vårdnära kompetenser. Sommarvikarier inför sommaren 2024 berörs inte av anställningsstoppet

Regiondirektören har även fått i uppdrag att ta fram rutiner och vägledning för att främja intern rörlighet och hantering av uppkomna vakanser.

Avtal med Cambio Healthcare Systems godkända

Regionstyrelsen har godkänt två avtal gällande Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Det är regiondirektören som har fått i uppdrag att teckna avtalen. De två avtalen beskriver:

  • Vem som gör vad i det fortsatta införandet av vårdinformationsstödet Cosmic, vilket ansvar som ligger på leverantören och vilket ansvar som regionerna har. Det innehåller också krav på viten som utlöses om leverantören inte följer överenskommelsen i avtalet (projektavtal)
  • Hur parterna löst ut de meningsskiljaktigheter som hittills uppstått under införandeperioden (förlikningsavtal).

För att avtalen ska bli giltiga måste alla nio regioner som ingår i Sussa-samverkan underteckna avtalen. Detta ska ske senast den 30 april.

(SD) reserverade sig mot beslutet.

Förslag till översyn av förvaltningsstruktur går inte vidare

Regionstyrelsen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med förslaget om en genomgripande organisationsförändring.

Regiondirektören uppdras dock att utifrån utredningen säkerställa den kulturella förändringen mot samverkansledning och inleda genomförandet av grunduppdragen. Dessa inkluderar samverkan, strukturering och effektivisering inom olika förvaltningsområden, samt övriga definierade uppdrag enligt utredningen.

Grön omställning i Dalarna kräver initiativ från regeringen

”Ett tillgängligt Dalarna bidrar till global grön omställning här och nu”, skriver regionstyrelsen i sitt remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037. Bland annat nämns i remissvaret Sveriges största exportorder genom tiderna på 147 miljarder kronor som har gått till Hitachi Energy i Ludvika vars teknologi ”bidrar till ökad elektrifiering i hela världen”.

Regionstyrelsen skriver vidare: ”Varje krona som investeras i Dalarnas näringsliv just nu genererar stora exportvärden och hög samhällsnytta. Det är ett unikt läge som måste mötas upp av ökad järnvägskapacitet och genom mer flexibilitet i infrastrukturplaneringen. Därför kräver Region Dalarna ett särskilt regeringsuppdrag för att beskriva behoven för infrastrukturutveckling och kompetensförsörjning till den gröna omställningen i Dalarna.”

Fortsatt kostnadsfritt för grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19

Regionstyrelsen har beslutat att vaccination mot covid-19 fortsätter att vara kostnadsfri från 1 april 2024 för de grupper som rekommenderas vaccination. Detta enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För grupper som inte rekommenderas covid-19 vaccination tas en patientavgift ut i likhet med avgiften för vaccination mot influensa, för närvarande 250 kr.

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka