Kortfattat regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2024-05-27

Nyhet – 27 maj 2024

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Pengar till myggbekämpning 2024 i Nedre Dalälven

Regionstyrelsen har avsatt drygt en halv miljon kronor till myggbekämpning för 2024 i området kring Nedre Dalälven.

Det är NEDAB (Nedre Dalälvens Utvecklings AB) som beviljas ersättningen för myggbekämpning med 529 103 kronor exklusive moms för år 2024. I Dalarnas län har Avesta kommun och Region Dalarna hittills stått för hälften var av kostnaderna för bekämpning i Dalarna.

Ersättningen från Region Dalarna tas från finansförvaltningens post för oförutsedda kostnader

Krafttag mot välfärdsbrottslighet

Regiondirektören har fått i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp mot välfärdsbrottslighet vars syfte är att upptäcka, motverka och förebygga välfärdsbrott i Region Dalarna. Det har regionstyrelsen beslutat.

I december år 2023 fick regiondirektören i uppdrag av regionstyrelsen att ta fram en handlingsplan för att främja arbetet mot välfärdsbrottslighet. Därefter tog Region Dalarna fram en övergripande lägesbild över välfärdsbrott och identifierade en problematik och utvecklingsbehov likt övriga Sverige. Under arbetet upptäcktes ett behov av ökad kapacitet, beredskap och stöd för att möjliggöra fler fördjupade utredningar. För att möta de identifierade behoven tillsätts nu en arbetsgrupp mot välfärdsbrottslighet. Återrapportering av arbetet ska ske årligen till regionstyrelsen.

Karin Gunnars Hellgren blir tillförordnad regiondirektör

Regionstyrelsen har utsett Karin Gunnars Hellgren till tillförordnad regiondirektör från och med 2024-07-15 längst till och med 2025-02-28 eller till dess att ordinarie regiondirektör tillträder. Regionstyrelsens ordförande, Elin Norén (S), har fått i uppdrag att förhandla fram villkor och teckna anställningsavtal

Nuvarande regiondirektör Anna Thörn avslutar sin anställning 24-08-15 men tar dessförinnan ut semester. Därför tillträder Karin Gunnars Hellgren 24-07-15.

Karin Gunnars Hellgren är sedan 2014 chef för Region Dalarnas tandvårdsförvaltning. Nu startar rekrytering av ny förvaltningschef till tandvårdsförvaltningen.

Tertialrapport visar på fortsatt ansträngt ekonomiskt läge

Tertialrapporten visar på ett prognosticerat underskott på minus 927 miljoner kronor. Det markerar tydligt att det ekonomiska läget är fortsatt mycket ansträngt och att det krävs ytterligare åtgärder för att kunna åstadkomma en hållbar framtid för regionen.

För att den budget för 2025 – som läggs fram för fullmäktige i juni – ska kunna hållas krävs ytterligare åtgärder. Som ett led i det arbetet har en genomlysning av verksamheten påbörjats för att identifiera områden där vi avviker från jämförbara regioner. Den slutgiltiga rapporten ska presenteras på delårsbokslutskonferensen i september. Rapporten kommer att användas för att revidera 2025 års budget.

Region Dalarna satsar på energisnål belysning

I Region Dalarnas fastighetsbestånd finns idag ett stort antal belysningsarmaturer innehållande lysrör som passerat sin tekniska livslängd, med risk för brand och personfara och som dessutom förbrukar för mycket energi. Regionstyrelsen har beslutat att dessa armaturer ska bytas ut under kommande år till armaturer med lägre energiförbrukning. Bedömd investeringskostnad, inklusive redan bytta armaturer, är 200 miljoner kronor.

Sommarkort 2024 på kollektivtrafiken i Dalarna

Regionstyrelsen har beslutat om sommarkort på kollektivtrafiken för ungdomar 7-19 år med giltighetstid 24-06-13 till 24-08-31. Priset för sommarkortet blir 500 kronor (exklusive kortavgift). Sommarkortet gäller på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen i hela Dalarna, undantaget SJ-tåg.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka