Kvinna tittar på vårdanställd och ler

Region Dalarna får fortsatt goda betyg av patienterna

Pressmeddelande – 3 oktober 2023

Patienterna är nöjda med den specialiserade öppen- och slutenvården i Region Dalarna, det visar den nationella patientenkäten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). ”Det här är ett glädjande resultat och en bekräftelse på att vi bibehåller en god kvalitet vad gäller patientbemötandet” säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Dalarnas specialiserade vård står sig mycket väl i jämförelse med övriga regioner. Den nationella patientenkäten för somatisk öppen- och slutenvård vid sjukhus visar att Region Dalarna ligger över riksgenomsnittet inom samtliga sju områden, både inom specialiserad öppen- och slutenvård. Som helhet får Region Dalarna det näst högsta betyget av samtliga 21 regioner från patienterna inom den specialiserade öppenvården. Motsvarande ranking för den specialiserade slutenvården är plats fem av 21.

– Ett stort tack går till medarbetarna vars kompetens och engagemang gjort det goda resultatet möjligt, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Syftet med patientenkäten som presenterades av SKR den 2 oktober är att skapa en överblick kring patientnöjdheten inom regionernas specialiserade öppen- och slutenvårdsverksamheter. Region Dalarnas resultat i år ligger på ungefär samma nivå som när den förra patientenkäten för somatisk öppen- och slutenvård vid sjukhus presenterades 2021.

– I Region Dalarna arbetar vi med att följa upp den nationella handlingsplanen ”Agera för säker vård”, där patientens delaktighet och synpunkter ses som en grundläggande förutsättning för patientsäkerhet. Enkäten är ett värdefullt verktyg för oss i vårt arbete med brukar- och patientinflytande, säger Tanja Krigsman (DSP), ordförande i patientnämnden.

Det är särskilt inom områdena Helhetsintryck, Delaktighet och involvering samt Kontinuitet och koordinering som den specialiserade öppenvården i regionen utmärker sig i jämförelse med övriga riket. I Falun är det särskilt goda resultat vid njurmottagningen, onkologimottagningen samt den kardiologiska dagvården. Även kirurgavdelning 44 i Mora får goda omdömen från patienterna.

Inom den specialiserade slutenvården får Region Dalarna speciellt bra omdömen inom dimensionerna Tillgänglighet, Kontinuitet och koordinering samt Delaktighet och involvering. I Mora är det geriatrikavdelning 72 som utmärker sig särskilt positivt tillsammans med medicinavdelning 26, ortopedavdelning 18 och kirurgavdelning 14 i Falun.

– Vi är mycket stolta över samtliga involverade verksamheters fina patientarbete som nu återspeglas i den nationella patientenkäten. Extra roligt är det att vi inte bara är över rikssnittet när det kommer till patientnöjdhet utan att vi också utmärker oss nationellt, säger Susanne Magnusson, divisionschef medicin.

Om Nationella Patientenkäten

  • Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.
  • Nationella patientenkätens resultat ligger till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Enkäten är indelad i områdena Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet.

För mer information besök Nationell Patientenkät | SKR.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka