Region Dalarnas logotyp

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 20 december 2023

En äldre man fick ett trycksår under vårdtiden på en vårdavdelning. Insatser för att förhindra detta fördröjdes och brister i omvårdnadsdokumentationen förelåg. Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan med anledning av det inträffade.

En man inkommer med ambulans efter ett fall på serviceboende och opereras för sin skada dagen därpå. Omvårdnaden av mannen blir komplicerad då han drabbas av ett förvirringstillstånd efter operationen och förmår inte medverka till sin vård. På grund av komplikationer blir vården långvarig och mobiliseringen svår. Det finns brister från vårdens sida i omvårdnadsdokumentationen samt avsaknad av handlingsplan för det trycksår över ryggslutet som han fick under vårdtiden.

– Den vanligaste orsaken till lex Maria-anmälningar gäller brister i det medicinska handläggandet av patienter. I detta fall rör det sig om en brist i själva omvårdnaden, ett område som förtjänar att uppmärksammas, säger chefläkare Roger Skogman.
– Region Dalarna ligger inte bra till i nationella jämförelser av trycksår och våra patienter förtjänar en bättre omvårdad i detta avseende. I detta fall ledde de fördröjda insatserna av patientens trycksår till att såret blev smärtsamt. Det är därför ytterst viktigt att sprida information om vikten av att identifiera hudförändringar som riskerar att utvecklas till allvarliga trycksår för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.

Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör en anmälan enligt lex Maria.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka