Syntolkning: Region Dalarnas logotyp med dalahäst och text

Region Dalarnas delårsrapport 2023

Pressmeddelande – 8 september 2023

Förväntat resultat för hela året 2023 uppgår i delårsrapporten till minus 726 miljoner kronor, vilket är en förbättring sedan prognosen i april som var på minus 845 miljoner kronor. ”Vi måste ta ansvar för vår ekonomi nu, inte lämna över ansvaret till nästa generation. Våra kostnader är fortfarande för höga. Nu måste vi gå till handling med de planerade åtgärder som finns i handlingsplanen En hållbar framtid för Region Dalarna”, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Dalarnas resultat förväntas bli något bättre än vad som förväntades vid tertialrapportering. I delårsrapporten för 2023 som behandlas av regionstyrelsen den 19 september och av regionfullmäktige den 16 oktober förväntas årets resultat enligt balanskravet bli -726 miljoner kronor. Förbättringen förklaras främst av att arbetsmarknadens utveckling varit starkare än förväntat vilket ökat skatteintäkterna med 120 miljoner kronor i förhållande till tidigare prognos.

Trots något bättre prognos har Region Dalarnas totala verksamhetskostnader ännu inte börjat minska vilket kan innebära att åtgärdspaketet i handlingsplanen En hållbar framtid för Region Dalarna måste utökas för att kunna garantera en hållbar ekonomi. Handlingsplanen ställer krav på åtgärder som leder till ekonomisk effekt om 500 miljoner kronor i helårseffekt från år 2024.

– Region Dalarnas underskott drivs av samma faktorer som tidigare, det vill säga en utmanande samhällsekonomisk utveckling med hög inflation och låg tillväxt. Det här bidrar till höga pensionskostnader samt att ökningen av skatteintäkterna inte helt kompenserar för prisökningarna, säger Anna Thörn, regiondirektör, Region Dalarna.

Flera faktorer påverkar Region Dalarnas ekonomi negativt. Den samhällsekonomiska utvecklingen med en ökad inflation innebär bland annat att kostnaderna för regionens pensionsinbetalningar under 2023 ökar med cirka 700 miljoner kronor. Samtidigt förväntas de riktade statsbidragen minska med drygt 300 miljoner jämfört med 2022.

Priser för fastighetsutveckling stiger, vilket innebär att regionens fastighetsinvesteringar blir dyrare än förväntat. Det skapar ett lånebehov under hösten och nästa år för att kunna finansiera regionens nödvändiga investeringar.

– Verksamheternas ekonomiska underskott beror också på andra faktorer, inte minst bred inflation vilket till exempel visar sig genom höga drivmedelskostnader. Därtill behöver fastighetsinvesteringar göras och vi har en större andel äldre i befolkningen i behov av sjukvård, samtidigt som kompetensförsörjningen är utmanande, säger Tobias Dahlström, ekonomidirektör, Region Dalarna.

Under åren 2023–2025 måste omfattande ekonomiska åtgärder genomföras. I maj presenterades därför Region Dalarnas handlingsplan för en ekonomi i balans med förslag på åtgärder samt mål och vägval för att anpassa nyttjandet av resurser till det ekonomiska läget.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka