Disputation Sara Hogmark: Kvinnors tillgång till preventivmedel i samband med abort

Nyhet – 27 maj 2024, kl. 16:09

Den 26 april disputerade Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare i Region Dalarna, med avhandlingen Meeting the needs of women - provision of long-acting reversible contraception at the time of abortion.

- Min forskning handlar om kvinnors tillgång till effektiva preventivmedel i anslutning till en abort, berättar Sara Hogmark, som doktorerat vid Centrum för klinisk forskning, Region Dalarna och Karolinska institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus.

Önskade preventivmetoder bör kunna erbjudas tidigt efter en abort

Det är vanligt att kvinnor behöver göra mer än en abort och det finns anledning att se över hur hälso- och sjukvården tillhandahåller de preventivmetoder som kvinnor önskar använda efter en abort. Ägglossningen kan komma tillbaka redan en vecka efter en abort och många återupptar samlivet direkt, varför det är viktigt att kunna erbjuda ett effektivt preventivmedel utan dröjsmål.

- Nära hälften av de ca 35 000 aborter som sker i Sverige varje år berör kvinnor som redan tidigare genomgått minst en abort, säger Sara Hogmark.

Jämförelse mellan tidig och senare insättning av preventivmedel

Många kvinnor som gör abort önskar använda spiral eller p-stav efteråt, vilket är högeffektiva preventivmedel som många trivs med. Men det kan finnas hinder längs vägen. Doktorandprojektet innehöll en randomiserad (slumpmässigt utvalda), kontrollerad studie vid åtta kliniker i Sverige, där man jämförde insättning av en spiral direkt efter en medicinsk abort med insättning vid ett senare återbesök, enligt gängse rutin.

Risk för att kvinnor uteblir från återbesök för insättning

Problemet med att erbjuda spiralinsättning vid ett senare återbesök efter aborten är att många kvinnor, ca hälften, aldrig kommer dit. De riskerar då att bli utan preventivmedel och att råka ut för en ny oplanerad graviditet.

- Vår hypotes var att om kvinnorna erbjöds spiralinsättning direkt efter aborten, när de fortfarande var hos oss, så skulle nära 100% verkligen få sin spiral insatt, jämfört med ett lägre antal i gruppen med insättning vid ett senare återbesök. Det skulle kompensera för att tidig spiralinsättning eventuellt kunde leda till att något fler spiraler stöttes ut, berättar Sara Hogmark.

Resultatet av studien visade att nästan alla kom till spiralinsättningen i båda grupperna, vilket var oväntat. Efter ett halvår var det inte fler som använde spiral vid tidig insättning jämfört med senare.

-Vi tror att det faktum att vi erbjöd spiralerna gratis i studien, enligt Läkemedelsverkets studieregler, ledde till att nästan alla kom för spiralinsättning. Vi satte också in spiralerna vid abortkliniken. I vanlig klinisk verksamhet behöver kvinnor betala nära 1 000 kr för en hormonspiral och på många håll hänvisas kvinnan till en annan mottagning för insättningen, fortsätter Hogmark.

Spiralinsättning i anslutning till tidig abort förefaller fördelaktigt

Kvinnor som gjort abort i tidig graviditet föredrog spiralinsättning direkt efter aborten och skattade smärtan vid insättningen lägre jämfört med gruppen med senare insättning. Efter ett år använde de flesta fortfarande spiral och var nöjda med sitt preventivmedel. Däremot så visade det sig att efter en abort med längre graviditetslängd, efter 12 veckor, stöttes många spiraler ut efter tidig insättning.

-Vi lärde oss att vi bör erbjuda insättning av en spiral direkt efter en tidig medicinsk abort, medan det kan vara klokt att vänta med insättningen vid en graviditetslängd över 12 veckor. Helst skulle vi även erbjuda kostnadsfri spiralinsättning vid abortkliniken, för då kommer nästan alla till spiralinsättningen, oavsett tidpunkt, säger Sara.

Insättning av preventivmedel vid kirurgisk abort

Doktorandprojektet innehöll också den första studie där man använt data gällande abortvård från nationella patientregistret. Delstudien visade att kvinnor som genomgår kirurgisk abort kan vara en sårbar grupp med relativt lågt socioekonomiskt status och en hög andel psykisk ohälsa.

-Vi såg att kvinnor med faktorer som kan kopplas till upprepad oönskad graviditet erhöll effektiva preventivmedel i något högre utsträckning än andra, men att hälso- och sjukvården sannolikt kan bli ännu bättre här. Preventivmedelsrådgivningen i samband med en abort behöver anpassas efter kvinnors behov. Här behövs ytterligare forskning, menar Sara Hogmark.

 

 

Tillbaka