Biobanksprov

Patienten ska få information och ge sitt samtycke till att proverna sparas i biobank vid varje provtagningstillfälle. Patienten kan när som helst att ändra sig genom att skicka in en underskriven nej-talong.

Informationsmaterial

Placera gärna affisch, patientinformation och broschyrer i väntrum.

Biobanksinformation till allmänheten (extern länk)

ISA-personal

Informations- och samtyckesansvarig personal (ISA-personal) är läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och undersköterska.

Vilka prover sparas?

Region Dalarna sparar följande prover:

Patologi och Cytologi: Alla prov sparas i biobank.

Klinisk Mikrobiologi: Serologiska prov, infrysningsprov och HPV-prov sparas i biobank. (Analyser med dialogruta "Biobanksvärde" vid elektronisk beställning eller märkta med asterisk på pappersremiss). Odlingsprover för bakterier omfattas inte av biobankslagen.

Klinisk Kemi: Benmärgsutstryk (STP-sternalpunktat och motsvarande) sparas i biobank. Blod- och urinprover slängs efter analys och omfattas inte av biobankslagen.

Multidisciplinär beställning

Vid elektronisk beställning i TakeCare (Multidisciplinär beställning) måste "Biobanksvärde" fyllas i via Kompletterande uppgifter – Biobank. Den smidigaste lösningen är att ordinerande läkare informerar och tillfrågar patienten om att spara provet enligt Biobankslagen och fyller i aktuellt alternativ samtidigt som provet beställs.

Om inget biobanksvärde är ifyllt vid provtagningstillfället ansvarar provtagaren (ISA-personal) för att informera patienten och inhämta samtycke som registreras på samma sätt. Det är inte tillåtet att "gissa" ett värde för att komma vidare i Take Care-beställningen.

Vid beställning av undersökning på pappersremiss där Biobanksvärde krävs, registreras det via svarsalternativen på dessa remisser.

När pappersremisser med samtyckestext används så bekräftar inskickad remiss att patienten är informerad och har samtyckt till att provet sparas i biobank, om inget annat fyllts i.

Hantering av samtycke

Enligt biobankslagen är verksamhetschefen på behandlande enhet ansvarig för att det finns rutiner för samtyckeshantering enligt biobankslagen. Patientens beslut ska dokumenteras i patientjournalen. Vid ett sammanhållet vårdtillfälle med upprepade provtagningar kan patienten ge samtycke för hela vårdtillfället.

Nej-talong

Om patienten inte samtycker till att prov sparas i biobank, eller om provet inte får användas till vissa tillåtna ändamål ska Nej-talong användas.

Provtagaren kontrollerar det ifyllda biobankvärdet och i de fall patienten har svarat Nej, så ska en Nej-talong fyllas i och undertecknas av patienten vid provtagningen.

Nej-talongen skickas tillsammans med provet till aktuellt laboratorium. Tveksamma patienter rekommenderas att spara provet tills vidare och får en Nej-talong med sig för att eventuellt skicka in senare.

Nej-talonger (extern länk)

Beslutsoförmögna

Med beslutsoförmögna patienter avses de som av fysiska och psykiska skäl inte kan tillgodogöra sig information och ta ställning till om provet får sparas.

Patienter som vid provtagningstillfället är oförmögna att ta till sig information om biobankslagen och ta ställning till om prov får sparas, ska informeras och tillfrågas vid senare tillfälle. Det kan vara medvetslösa eller sövda patienter men även strokepatienter och dementa patienter.

Prover från patienter som är oförmögna att ta ställning till om deras prover får samlas och in och förvaras i biobank, sparas alltid med hänsyn till patientsäkerheten för deras egen vård och behandling. Sådana prover används aldrig till andra ändamål. Om patienten senare lämnar sitt samtycke ska biobanken meddelas detta så att provet kan hanteras enligt patientens önskemål.

Patientens inställning ska dokumenteras i journalhandling.

Språksvårigheter har ingenting med beslutsförmågan att göra. Patienter som inte kan svenska har rätt att få informationen tolkad.

Information på andra språk än svenska (extern länk)

Underåriga patienter

Vårdnadshavarna informeras och tillfrågas om samtycke till att barnets prov sparas i biobank. Om den ena föräldern, eller båda, inte samtycker får provet inte sparas. Nej-talongen måste undertecknas av båda vårdnadshavarna. Barnet kan, i takt med stigande ålder och mognad, själv informeras och tillfrågas om sin inställning till att spara sitt prov.

Hade du nytta av informationen?