Till dig som forskar

Vid varje forskningsprojekt eller klinisk prövning som omfattar prover från människa ska biobanksansökan göras.

Gör biobanksansökan så här

Skicka ansökan i två exemplar till regionens biobankssamordnare tillsammans med kopior av ansökan och beslut om etikprövning, patientinformation, eventuellt tillstånd från datainspektionen och eventuella intyg om destruktion eller återlämnande av prov som skickas till laboratorium utanför regionen.

Biobankssamordnaren diarieför ansökan och ber om eventuella kompletteringar innan vidarebefordran till respektive biobanksansvarig för beslut och underskrift.

Mer information och blanketter för ansökan om tillång till prov och personuppgifter för forskning finns på Biobank Sverige.

Biobank Sverige (extern länk)

Multicenterstudier

Vid forskningsstudier där nyinsamlade prover från flera sjukvårdshuvudmän omfattas finns nationella riktlinjer upprättade. Prov utlämnas då direkt till sekundär biobank hos forskningshuvudmannen som kan vara läkemedelsföretag eller universitet.

Ansökan om multicenterstudie skickas till det RBC (regionalt biobankscentrum) i den region där multicenterstudien startas.

Regionala biobankscentrum (extern länk)

Avtal upprättas vid RBC för samtliga deltagande landsting. Det innebär att forskaren endast behöver göra en ansökan i stället för en per deltagande landsting.

Register över multicenterstudier förs i en E-biobank inom varje deltagande landsting. E-biobanken är en virtuell biobank där inga prover förvaras.

Katarina JärlestedtBiobankssamordnare

Telefon: 023-49 23 83
E-post: katarina.jarlestedt@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?