Projektdatabas ResearchWeb CRIS

Här finner du som är doktorand, forskare, prövare eller forskningsstödjande personal information om och instruktioner för registeranmälan, användandet av ResearchWeb och projektregistrering samt kontaktuppgifter och användbara länkar.

Alla forskningsprojekt som pågår i regionen skall registreras. Mot bakgrund av detta använder Region Dalarna det webbaserade systemet ResearchWeb med tilläggsmodulen CRIS (Current Research Information System) till registreringen.

Registren ligger bland annat till grund för CKF Dalarnas verksamhetsberättelse samt för forskningsbokslut och sammanställningar som är till för hela regionen.

Det nationella samverkansorganet Kliniska Studier Sverige har beslutat att sjukvårdsregionerna ska samla in och sammanställa information om alla pågående kliniska studier på det lokala såväl som på det regionala och nationella planet. Det är därför viktigt att du håller ditt personkort och dina projekt uppdaterade, minst en gång per år, senast 15 december. Uppdatering av projektet ska dessutom göras när det går in i en ny fas eller avslutas.

Region Dalarna använder också Researchweb forskningsfinansiering från CKF för utlysningar av projektmedel och doktorand- och postdoktjänster.

Användare, personkort och CV i ResearchWeb/CRIS

Alla prövare, forskare, doktorander samt forskningsstödjande personal ska skapa och hålla uppdaterat ett personkort och CV i ResearchWeb. Du använder samma login i CRIS som i ResearchWeb. Se lathund

Registeranmälan

En registeranmälan i CRIS ska göras för varje dataset eller register som inte är helt avidentifierat, dvs. om det finns en kodnyckel någonstans. Registeranmälan görs av ansvarig prövare, forskare, doktorand eller annan forskningsstödjande personal. Se lathund.

När ska registeranmälan göras:

  • Huvudmanssituation – Region Dalarna är forskningshuvudman (Research Authority) och PUA (personuppgiftsansvarig) (för forskningsprojekt) – registeranmälan ska ske via CRIS.
  • Biträdessituation – Om vi behandlar personuppgifter åt någon annan organisation/företag, dvs. personuppgiftsbehandlingen skulle inte ha skett om vi inte utförde den för deras räkning, så är vi ändå skyldiga att ha denna personuppgiftsbehandling med i vår registerförteckning (detta bör gälla för de flesta prövningar av läkemedel och medicinteknik). Om biträdessituationen gäller ett projekt som är forskning så anmäls register genom CRIS.
  • Personuppgiftsansvar - Registret förvaras inom regionens väggar eller i regionens system och regionen har därför ett personuppgiftsansvar för uppgifterna. Ett exempel på detta kan vara en logglista i en klinisk läkemedelsprövning.

När behöver registeranmälan inte göras:

  • Utlämnandesituation – Vi lämnar formellt ut uppgifterna till en annan organisation/företag – de är personuppgiftsansvariga och vi behöver inte anmäla något register inom RD.

Projektregistrering

Alla forskningsprojekt inklusive kliniska prövningar ska registreras i projektdatabasen i CRIS om någon av nedanstående punkter uppfylls. Projektregistrering görs av ansvarig forskare, prövare, doktorand eller forskningsstödjande personal som är anställd i Region Dalarna. Se lathund.

Om (en eller flera):

  • Region Dalarna är forskningshuvudman för projektet
  • Region Dalarna inte är forskningshuvudman, men har ansvar/lokalt ansvar för forskningsprojekt/klinisk prövning som helt eller delvis genomförs i Region Dalarna
  • Pengar eller resurser från Region Dalarna tillägnas projektet

Vänligen, kontakta nodsamordnare (se kontaktuppgifter nedan) om det uppstår någon oklarhet för ditt/dina forskningsprojekt.

Ingrid RygaardNodsamordnare

Telefon: 072-142 90 64
E-post: nod.samordnare@regiondalarna.se

Karin BjörlingSamordnare, projektledare

Telefon: 0720-835 921
E-post: karin.bjorling@regiondalarna.se
Adress: Vasagatan 8, 791 82 Falun

Carl GudmundssonRättsavdelningen

Telefon: 023-49 00 93
E-post: carl.gudmundsson@regiondalarna.se