Syntolkning: Kortfattat hälso- och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-05-28

Pressmeddelande – 28 maj 2024

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Avsiktsförklaring etablering av länsgemensam ”MiniMaria”

Nämnden godkände en avsiktsförklaring för samverkan för barn och unga med skadligt bruk och beroendeproblematik i Dalarna, en så kallad ”MiniMaria”. Mariaverksamheter finns på flera håll i mellersta och södra Sverige och vänder sig till unga med skadligt bruk eller beroende, samt de ungas närstående.

Enligt avsiktsförklaringen är länets femton kommuner och Region Dalarna överens om att ett gemensamt arbete startas med målet att etablera en länsgemensam MiniMaria-verksamhet under 2025. En arbetsgrupp ska formas med bland annat representanter från primärvård, ungdomsmottagning, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Avsiktsförklaringen ska godkännas av samtliga parter.

Tertialrapport för hälso- och sjukvården

Nämnden godkände tertialrapport för hälso- och sjukvården.

 • Verksamheten utmanas fortsatt av läget inom ekonomi, bemanning, vårdplatser samt tillgänglighet.
 • Det finns en positiv utveckling i vårdproduktionen och tillgängligheten. Tillgängligheten har förbättras inom samtliga uppdragsområden jämfört med samma period 2023.
 • Under hösten 2023 startade ett arbete för att minska beroendet av hyrbemanning. För perioden januari–april 2024 syns en besparing på cirka 15 miljoner jämfört med samma period föregående år.
 • Prognosen för måluppfyllelse under 2024 är god, med undantag för målet om en hållbar ekonomi. Övriga mål i verksamhetsplanen bedöms kunna helt eller delvis uppnås.

(M) lämnade ett yrkande som delvis godkändes, och reserverade sig mot beslutet.

Översyn av Närakut Ludvika

Nämnden godkände den översyn som har gjorts av Närakuten Ludvika utifrån handlingsplanen för en ekonomiskt hållbar framtid för Region Dalarna. Åtgärderna förväntas ge en årlig besparing och intäktsökning på cirka 8,5 miljoner för Närakuten Ludvika och 10,5 miljoner för Region Dalarna och består av:

 • Minska beroende av hyrpersonal genom utökad användning av utbildningsläkare samt förstärkt samverkan med vårdcentralen vid Ludvika lasarett.
 • Minska tid för schemabemanningsansvarig läkare med 25 % och biträdande första linjechef med 50 %, samt minskat antal sjuksköterskor med två tjänster och undersköterskor med en tjänst.
 • Ökade intäkter via anpassade priser för utomlänsbesök förväntas ge ökade intäkter på cirka 1,7 miljoner per år.
 • Implementera en intern köp- och säljmodell för att fakturera Division Kirurgi för ortopedisk vård som Närakuten utför samt Division Medicin för nattlig bemanning som Närakuten tillhandahåller vid medicinavdelningen i Ludvika.

(M) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.
(V) yrkade delvis avslag och reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
(SD) yrkade delvis avslag och reserverade sig mot beslutet förmån för eget förslag.

Översyn av Sömnlab i Avesta

Nämnden godkände den översyn som har gjorts av Sömnlab i Avesta utifrån handlingsplanen för en ekonomiskt hållbar framtid för Region Dalarna. Åtgärderna förväntas ge en årlig besparing på cirka sex miljoner och består av:

 • Fler sömnapnéutredningar genomförs i hemmet.
 • Verksamheten är öppen för nattliga registreringar med inneliggande patienter en natt i veckan i stället för fem nätter i veckan.
 • Kriterier för utredning och behandling skärps enligt nationella riktlinjer.

(M) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.
(SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka